Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Kole Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie

Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie, informuje, iż od 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej "RODO".

1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Olsztynie, 10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 16, tel. 89 522 92 92. 

2. Cel przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań statutowych Związku, budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach na podstawie:

- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz uzasadniony interes Związku, którym jest:

1) kontakt z członkami Związku w celach realizacji zadań statutowych,

2) ewidencjonowanie legitymacji i płatności składek członkowskich oraz darowizn,

3) przeprowadzania analiz statystycznych,

4) obsługa próśb i wniosków członków Związku,

5) przechowywanie danych osobowych dla celów archiwizacyjnych.

- Art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, jako zgody na publikację wizerunku,

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym ze Statutu Związku i warunkiem członkostwa w Związku lub współpracy ze Związkiem.

5. Przetwarzaniu podlegać będą dane osobowe, takie jak:

1) dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, stopień, jednostka służby/pracy, numer emerytury/renty,

2) dane kontaktowe: adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu,

3) wizerunek członka, jego rodziny podczas uroczystości i spotkań organizowanych przez Zarząd.

6. Przetwarzane dane osobowe nie są profilowane.

7. Dane osobowe członków Związku będą przechowywane przez okres członkostwa, a po wystąpieniu ze Związku w celach statystycznych i archiwizacyjnych nie dłużej niż 2 lata.

8. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora lub podmiot przetwarzający przysługuje prawo do:

1) dostępu do treści danych - art. 15 RODO,

2) sprostowania danych - art. 16 RODO,

3) usunięcia danych - art. 17 RODO,

4) ograniczenia przetwarzania danych - art. 18 RODO,

5) przeniesienia danych - art. 20 RODO,

6) sprzeciwu wobec przetwarzania danych - art. 21 RODO.

9. Członek Związku ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art. 13 ust. 2 lit. c RODO), co powoduje skreślenie z listy członków Związku.

10. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

11. W przypadku zmiany treści lub interpretacji przepisów RODO oraz zmiany treści lub interpretacji przepisów związanych z RODO lub ochroną danych osobowych, Administrator może zmienić lub uzupełnić niniejszą klauzulę.