Zaświadczenia dotyczące udzielania informacji odnośnie okoliczności szkody pożarowej i ewentualne przesłanie kserokopii meldunku o zdarzeniu.

Przekazanie przedmiotowej informacji na piśmie stanowi urzędowe potwierdzenie faktów wymaganych przepisem prawa, dlatego też zgodnie z art. 217 § 2 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego wydaje sie zaświadczenie. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pózn. zm.), od zaświadczeń pobiera się opłatę skarbową. W wykazie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, będącego załącznikiem do ustawy, w części IIdotyczącej wydania zaświadczeń, w pkt. 21 określono, ze od pozostałych zaświadczeń - do których należy zaliczyć zaświadczenie o szkodach pożarowych - stawka wynosi 17 zł. Z kolei w przypadku przekazywania kserokopii dokumentów zebranych w danej sprawie przez komendy PSP, dotyczących m.in. szkód pożarowych, ma zastosowanie pkt 4 części II, w którym określono, że poświadczenia zgodności,odpisu lub kopii, dokonanego przez organy administracji rządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony, pobiera się opłatę, w wysokości 5 zł. Należy także podkreślić, że wspomnianych czynności nie wymieniono wśród przedmiotów zwolnionych z opłaty skarbowej.

Nr konta Urzędu Miasta w Olsztynie na który należy wpłacać pieniądze za wydanie zaświadczenia:

63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

Powyższe nie wyklucza możliwości uzyskania nieodpłatnej informacji na temat okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, np. poprzez zapoznanie się uprawnionego pracownika /osoby zainteresowanej/ z dokumentami w danej sprawie, udostępnionymi do wglądu w siedzibie komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Poniżej zamieszczamy wniosek dot. wydania zaświadczeń o zdarzeniu