Regulamin

Załącznik do Decyzji Nr 172.2017

Komendanta Miejskiego

Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie

wprowadzony zarządzeniem nr 53/2017

Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2017 roku

obowiązuje od 01 stycznia 2018 roku.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KOMENDY MIEJSKIEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Olsztynie

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin organizacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, zwanej dalej „Komendą”, określa szczegółową organizację komendy, w tym:

1) sposób kierowania pracą komendy;

2) strukturę organizacyjną komendy i zadania wspólne komórek organizacyjnych;

3) zakresy działania komórek organizacyjnych i ich strukturę wewnętrzną;

4) liczbę i rodzaj etatów oraz stanowisk służbowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

2. Komenda jest zakwalifikowana do II kategorii komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

3. Komenda realizuje zadania wynikające z ustaw o ochronie przeciwpożarowej, o państwowej straży pożarnej oraz innych właściwych aktach prawnych.

§ 2.

Zasady pełnienia służby i świadczenia pracy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie określa odrębny regulamin służby, w tym zasady pełnienia służby w Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie i podległych JRG.

§ 3.

1. Terenem działania komendy jest obszar miasta Olsztyn /powiat grodzki/ oraz obszar powiatu olsztyńskiego /powiat ziemski/.

2. Siedzibą komendy jest miasto Olsztyn.

3. W skład komendy wchodzą następujące jednostki ratowniczo - gaśnicze rozmieszczone odpowiednio:

1) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 – Olsztyn, ul. Niepodległości 16,

2) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 – Olsztyn, ul. Marii Zientary Malewskiej 33,

3) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 – Biskupiec, ul. Sądowa 6.

§ 4.

Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

1) PSP – Państwową Straż Pożarną;

2) KM PSP – Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie;

3) Komendant – Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie,

4) OSP – ochotniczą straż pożarną;

5) JRG – jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;

6) KSRG- krajowy system ratowniczo-gaśniczy.

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą komendy

§ 5.

1. Pracą KM PSP kieruje komendant /kierownik jednostki organizacyjnej/ przy pomocy zastępcy komendanta oraz kierowników komórek organizacyjnych.

2. Podczas nieobecności komendanta, jego zadania i kompetencje w zakresie określonym w niniejszym regulaminie realizuje zastępca komendanta.

3. W przypadku nieobecności komendanta i zastępcy obowiązki w zakresie kierowania KM PSP realizują

w kolejności:

1) Naczelnik wydziału organizacyjno-kadrowego,

2) Naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego,

3) Naczelnik wydziału kwatermistrzowsko-technicznego,

4) Naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego.

4. W przypadku dłuższej nieobecności komendanta i jego zastępcy, z wnioskiem o wyznaczenie osoby

do kierowania komendą występuje do Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Naczelnik wydziału organizacyjno-kadrowego.

§ 6.

1. Do podpisu i aprobaty komendanta zastrzega się dokumentację:

1) dotyczącą władczych aktów administracyjnych wydawanych przez komendanta miejskiego

jako organu administracji publicznej,

2) dotyczącą wydatków, zobowiązań majątkowych i finansowych, kontrasygnowaną przez głównego księgowego,

3) kierowaną do komend powiatowych/miejskich, wojewódzkich i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, organów powiatu, jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowej administracji zespolonej, prokuratury, sądów, osób prawnych i fizycznych oraz związków zawodowych i organizacji społecznych szczebla powiatowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego,

4) decyzje, rozkazy, zarządzenia, plany pracy i kontroli, delegacje służbowe oraz inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego,

2. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1, lub wobec których uzyskał pisemne upoważnienie.

3. Do zadań kierującego komórką organizacyjną należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad merytorycznym i formalnym działaniem komórki organizacyjnej,

2) podpisywanie pism w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej, nie zastrzeżonych

do podpisu przez komendanta lub jego zastępcy,

3) organizowanie odpraw służbowych, instruktaży, szkoleń doskonalących w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej,

4) nadzór nad realizacją planów pracy oraz dyscypliną służby i pracy,

5) wnioskowanie w sprawach wynikających ze stosunku służby i pracy podległych strażaków

i pracowników cywilnych,

6) opiniowanie projektów aktów prawnych i interpretacja merytoryczna przepisów prawa z zakresu działania wydziału,

7) opracowanie projektów decyzji i rozkazów komendanta z zakresu działania wydziału,

8) określanie szczegółowych zakresów obowiązków podległym strażakom (pracownikom) oraz czynności na poszczególnych stanowiskach pracy w podległej komórce organizacyjnej,

9) zapewnienie stosowania instrukcji kancelaryjnej,

10) zgodne z przepisami szczegółowymi zdawanie akt archiwalnych i wytworzonej dokumentacji

do archiwum zakładowego,

11) wydawanie poleceń służbowych podległym strażakom i pracownikom cywilnym w sprawach objętych zakresem działania podległej komórki organizacyjnej,

12) sprawowanie nadzoru nad ochroną informacji niejawnych oraz kontrola przestrzegania ustalonych

w tym zakresie zasad postępowania,

13) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków i zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy,

14) rozpatrywanie, w zakresie właściwości merytorycznej, interpelacji, petycji, skarg i wniosków;

15) prowadzenie kontroli wewnętrznej,

16) realizacja zadań w zakresie opiniowania podległych strażaków PSP;

17) sprawowanie nadzoru nad ochroną danych osobowych,

18) udostępnianie informacji publicznej,

19) podejmowanie i inicjowanie działań obniżających koszty działalności KM PSP,

20) egzekwowanie przestrzegania przepisów i prawa.

§ 7.

Komenda używa:

1) urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie”;

2) urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie”;

3) pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie;

4) stempli nagłówkowych o treści:

/Godło/

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Olsztynie woj. warmińsko-mazurskie

/Godło/

KOMENDANT MIEJSKI

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Olsztynie woj. warmińsko-mazurskie

4) innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna Komendy i zadania wspólne komórek organizacyjnych

§ 8.

W skład komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

1) Wydział operacyjno-szkoleniowy, -symbol MR;

w tym samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

2) Sekcja finansów -symbol MF;

3) Wydział kwatermistrzowsko-techniczny -symbol MT;

4) Wydział kontrolno-rozpoznawczy -symbol MZ;

5) Wydział organizacyjno-kadrowy -symbol MO;

6) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 -symbol MJRG1;

7) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 -symbol MJRG2;

8) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 -symbol MJRG3.

§ 9.

1. Komendantowi podlegają bezpośrednio:

1) Sekcja finansów,

2) Wydział organizacyjno-kadrowy,

3) Wydział kontrolno-rozpoznawczy,

4) Wydział kwatermistrzowsko-techniczny

5) Samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Zastępca komendanta nadzoruje:

1) Wydział operacyjno-szkoleniowy,

2) Jednostki ratowniczo-gaśnicze.

§ 10.

1. Komórki organizacyjne współdziałają i współpracują między sobą, a także z jednostkami administracji publicznej wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy

do tej komórki organizacyjnej, której zakres obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych, w tym jednostek ratowniczo-gaśniczych KM PSP, rozstrzyga komendant.

4. Komórki organizacyjne realizują, każda w zakresie swojego działania oraz zadania wspólne,

a w szczególności w zakresie:

1) planowania i realizacji budżetu KM PSP,

2) podejmowania działań związanych z wdrażaniem postępu i zmian w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,

3) sporządzania programu działania oraz planów pracy, kontroli zarządczej, analiz, prognoz, ocen

oraz sprawozdań z zakresu realizowanych zadań,

4) współdziałania z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie miejskiej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi,

5) współdziałania z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego, urzędów gmin oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami ksrg,

6) współdziałania z organami jednostek samorządu terytorialnego,

7) załatwiania skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy /dni i godziny przyjęć interesantów podane do powszechnej wiadomości na tablicy informacyjnej

w budynku KM PSP oraz stronie internetowej/,

8) realizowania zaleceń pokontrolnych,

9) realizowania zadań z zakresu spraw obronnych oraz informacji niejawnych,

10) realizowania zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy,

11) opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna,

12) wykonywania zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej,

13) przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum

i ich brakowania,

14) realizowania zadań związanych z pełnieniem przez komendanta określonej funkcji

w powiatowym/miejskim zespole zarządzania kryzysowego,

15) współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego,

16) realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksrg na obszarze powiatu,

17) zadań w zakresie obsługi prawnej realizowanej przez podmioty zewnętrzne posiadające stosowne uprawnienia,

18) współudział w organizacji i przeprowadzaniu szkoleń członków OSP,

19) realizacja kontroli zarządczej,

20) udział w realizacji kontroli wewnętrznej.

ROZDZIAŁ IV

Zakresy działania komórek organizacyjnych Komendy

§ 11.

Do zadań Wydziału operacyjno-szkoleniowego w tym Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego

oraz spraw informatyki, łączności i obronnych, jak również bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy, należy w szczególności:

1) analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze działania komendy oraz przygotowanie do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,

2) przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym jednostek ratowniczo - gaśniczych,

3) analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek ksrg

oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,

4) zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego poprzez obsadę osobową zgodnie z harmonogramem służb, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt

i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze miasta i powiatu oraz umożliwiające współpracę

ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego w szczególności poprzez:

a) znajomość aktualnych danych operacyjnych z terenu powiatu, a przede wszystkim dokładną znajomość stanu sił i środków ratowniczych, będących w aktualnej dyspozycji,

b) przyjmowanie zgłoszeń i meldunków o pożarach, klęskach żywiołowych, katastrofach technicznych, chemicznych i ekologicznych zaistniałych na terenie powiatu,

c) przyjmowanie zgłoszeń i meldunków o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w akcjach ratowniczo-gaśniczych, wypadkach z udziałem osób poszkodowanych oraz charakterystycznych zdarzeniach,

d) dysponowanie siłami i środkami, w tym również na polecenie Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego,

e) zapewnienie bieżącej informacji, powiadamianie przełożonych oraz władz miejskich i powiatu według ustalonych zasad o zaistniałych zdarzeniach. Czuwanie nad stosownym obiegiem meldunków,

f) udzielanie informacji i danych niezbędnych kierującemu działaniami ratowniczymi,

g) przekazywanie informacji do Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego według określonych zasad oraz żądanie pomocy w przypadkach koniecznych,

h) uruchamianie systemu alarmowego powiadamiania stanu osobowego jednostek Państwowej Straży Pożarnej,

i) terminowe i dokładne prowadzenie obowiązującej ewidencji zaistniałych zdarzeń i dokumentacji operacyjnej oraz pomocniczej Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego,

j) dysponowanie, w zależności od potrzeb, oficera operacyjnego wyznaczonego przez komendanta /miesięcznym grafikiem służb/ lub poszczególnych funkcyjnych do akcji ratowniczo-gaśniczej,

k) analizowanie przebiegu działań ratowniczych, szczególnie pod względem trafności podejmowanych decyzji taktycznych oraz ich realizacji,

l) obsługę monitoringu pożarowego i alarmowania,

5) sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,

6) przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły

się współdziałać w akcjach ratowniczych,

7) nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek włączonych do ksrg, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli,

a także przedstawienie wniosków w tym zakresie,

8) przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,

9) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksrg,

10) prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksrg na terenie powiatu,

11) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego

z KM PSP,

12) współorganizowanie działalności informacyjno-promocyjnej KM PSP,

13) planowanie i organizowanie szkoleń wewnętrznych na potrzeby komendy i ksrg na obszarze powiatu

i miasta,

14) ścisłe współdziałanie z ogniwami gminnymi, powiatowym i wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

15) realizacja zadań z zakresu szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) strażaków komendy,

16) planowanie, organizowanie i udział w prowadzeniu szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych powiatu olsztyńskiego, w szczególności strażaków jednostek ksrg,

17) organizacja i realizacja turniejów sportowych dla członków ochotniczych straży pożarnych powiatu olsztyńskiego, w tym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,

18) bieżące informowanie oficera prasowego komendanta o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych

w powiecie i postępie akcji ratowniczo-gaśniczych,

19) przygotowywanie zakresów czynności podległym funkcjonariuszom komórki organizacyjnej,

w zakresie informatyki

20) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy,

21) nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania

i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz innych wykorzystywanych w działalności komendy,

22) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych,

23) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg nowoczesnych technik informatycznych,

24) sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki,

25) wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych,

26) systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy,

27) realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych,

28) administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych,

29) utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie systemów teleinformatycznych,

30) prowadzenie i nadzór nad stroną internetową komendy, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną,

31) zapewnienie niezawodnego działania komputerowych sieci informatycznych, instalacji telefonicznej

i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy.

32) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksrg

na obszarze powiatu.

w zakresie łączności

33) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania KM PSP oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego

i alarmowania,

34) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności

dla potrzeb KM PSP, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg

oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione,

35) zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy,

36) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności,

37) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej na obszarze działania KM PSP,

38) koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ksrg

na obszarze działania komendy,

39) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg na obszarze działania KM PSP nowoczesnych technik łączności,

40) sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

w zakresie zadań obronnych

41) współdziałanie z organami administracji publicznej oraz kierownikami innych jednostek organizacyjnych w realizacji zadań obronnych,

42) współuczestnictwo w realizacji zadań dotyczących:

a) wsparcia potrzeb polskich sił zbrojnych

b) wsparcia państwa gospodarza HNS (Host Nation Suport) udzielanego sojuszniczym siłom zbrojnym

c) wdrożenia, aktualizacji i współdziałania w realizacji planów operacyjnych i obronnych szczebla powiatowego,

43) opracowywanie i aktualizacja dokumentacji obronnej w zakresie funkcjonowania komendy w okresie pokoju jak i w okresie zagrożenia bezpieczeństwa i wojny,

44) ustalanie oraz nadzorowanie zasad logistycznego i technicznego zabezpieczenia na wypadek kryzysu

i wojny,

45) opracowanie polityki informacyjnej na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń ludzi

i środowiska oraz kryzysu i wojny,

46) prowadzenie polityki kadrowej umożliwiającej funkcjonowanie komendy w okresie zagrożenia militarnego.

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy należy:

1) organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy,

3) reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy,

4) rozwijanie spójnej polityki zapobiegającej wypadkom w służbie i w przy pracy oraz chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, stosunki społeczne

oraz wpływ czynników środowiska pracy,

5) informowanie strażaków i pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących

na stanowiskach pracy,

6) informowanie strażaków i pracowników o działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych

w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń,

7) zaznajomienie strażaków i pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania zadań na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnienie przeszkolenia strażaków i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby oraz pracy oraz zapewnić prowadzenie okresowych szkoleń,

8) informowanie strażaków i pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywanymi zadaniami,

9) prowadzenie właściwej dokumentacji wypadkowej, kontroli, przeglądów, itp.

10) prowadzanie spraw związanych z bhp, w tym kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów

i zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy,

11) sporządzanie i przedstawianie komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych

i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników

oraz poprawę warunków pracy,

12) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków

w służbie i w pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,

a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

13) przedstawianie komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii

na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia

w środowisku służby i pracy,

14) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w służbie i w pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

15) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej osób nowo zatrudnionych,

16) uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta, komisji bezpieczeństwa i higieny służby

i pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom w służbie i w pracy,

17) wykonywanie innych czynności a związanych z zabezpieczeniem ciągłości służby w Wydziale operacyjno-szkoleniowym komendy.

§ 12.

Do zadań Wydziału kontrolno-rozpoznawczego należy w szczególności:

1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych,

2) współpraca z organami administracji publicznej i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,

3) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej

na terenie obszaru chronionego,

4) opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

5) opracowywanie decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,

6) analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu i miasta Olsztyn,

w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się,

7) opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów oraz imprez masowych,

8) współorganizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej z oficerem prasowym w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,

9) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

10) przygotowywanie stanowiska w sprawie przyjęcia lub sprzeciwu do użytku obiektów budowlanych, podpisywanego przez komendanta,

11) przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej

w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych elementów budowlanych oraz terenów,

12) wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku /ZDR, ZZR/ w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy,

13) wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,

14) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez właścicieli, zarządców obiektów na terenie działania KM PSP,

15) opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym,

16) prowadzenie analizy zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych, w tym uzgadnianie sposobów postępowania na wypadek pożaru lasu dla poszczególnych nadleśnictw,

17) przygotowywanie zakresów czynności podległym funkcjonariuszom komórki organizacyjnej,

18) kontrola postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje

lub fluorowane gazy cieplarniane,

19) kontrola w zakresie zastosowań krytycznych halonów w odniesieniu do poszczególnych kategorii sprzętu lub obiektu.

§ 13.

Do zadań Wydziału organizacyjno–kadrowego należy w szczególności:

1) realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta,

2) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w KM PSP,

3) przygotowywanie zakresów czynności podległym funkcjonariuszom i pracownikom komórki organizacyjnej,

4) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w KM PSP,

5) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy,

6) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta,

7) opracowywanie i ewidencjonowanie decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta,

8) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami

i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,

9) przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania KM PSP,

10) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy oraz analizowanie stanu przyznanych etatów,

11) organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej wydziałów i jednostek ratowniczo- gaśniczych,

12) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków,

13) ewidencjonowanie pieczęci i stempli komendy,

14) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta,

15) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów

KM PSP,

16) prowadzenie spraw osobowych i pełnej dokumentacji pracowników korpusu służby cywilnej,

17) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy,

18) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy,

19) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań

z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego,

20) prowadzenie współpracy z przedstawicielstwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej i organami samorządów terytorialnych w zakresie działania Ochotniczych Straży Pożarnych.

21) współpraca w zakresie spraw związanych bhp, w tym kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

22) organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownym rozporządzeniem MENiS i imprez sportowych, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków,

23) prowadzenie spraw z zakresu zewnętrznego szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków

i pracowników cywilnych KM.

24) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej KM PSP,

25) organizowanie i prowadzenie poprzez oficera prasowego komendanta miejskiego działalności informacyjno-promocyjnej KM,

26) prowadzenie archiwum komendy i spraw związanych z archiwizacją,

w zakresie zadań ochrony informacji niejawnych

27) realizacja zadań administratora bezpieczeństwa informacji, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych w tym,

a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

b) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

c) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

d) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

e) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;

f) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

g) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

h) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu

do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa

lub je cofnięto zgodnie z obowiązującymi przepisami,

i) przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy

z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych danych ( Dz. U 182 poz. 1228 ze zmianami ), o których mowa w art. 73 ust. 2 tej Ustawy, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych,

a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt h.

§ 14.

Do zadań Wydziału kwatermistrzowsko–technicznego należy w szczególności:

1) administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i kwater tymczasowych pozostających w dyspozycji KM PSP, a także planowanie, realizacja inwestycji, remontów i okresowych przeglądów, budynków, budowli oraz ich wyposażenia technicznego, wyposażenia socjalnego oraz instalacji,

2) opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną oraz wyposażenia osobistego,

3) prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych,

4) realizowanie zaopatrzenia w pojazdy, sprzęt, materiały pędne, materiały i urządzenia niezbędne

do prawidłowego funkcjonowania KM PSP ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających

z ustawy prawo zamówień publicznych,

5) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu i miasta oraz ich przygotowanie logistyczne do działań w ramach odwodów operacyjnych,

6) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej komendy,

7) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku komendy oraz majątku użyczonego,

8) likwidowanie lub przekazywanie zbędnych rzeczowych składników majątku,

9) sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji KM PSP,

10) prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz postępowań odszkodowawczych związanych

ze szkodami w mieniu KM PSP,

11) systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie pojazdów i sprzętu pożarniczego, środków gaśniczych, materiałów, środków i sprzętu do usuwania innych miejscowych zagrożeń oraz ustalanie z dowódcami jednostek ratowniczo-gaśniczych i wydziałem właściwym ds. operacyjnych priorytetów

w tym zakresie,

12) realizowanie prac dot. projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych

i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł,

13) przygotowywanie zakresów czynności podległym funkcjonariuszom i pracownikom komórki organizacyjnej,

do zakresu spraw technicznych:

14) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego,

15) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów, sprzętu silnikowego i specjalistycznego,

16) nadzór nad realizacją gospodarki transportowej oraz obsługa transportowa wydziałów KM PSP,

17) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami oraz materiałami pędnymi,

18) nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne KM PSP dokumentacji związanej z korzystaniem z pojazdów i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw i olejów,

19) nadzór nad organizacją i realizacją napraw oraz okresowych przeglądów technicznych pojazdów, sprzętu silnikowego i specjalistycznego,

20) wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupowanych: pojazdów, sprzętu silnikowego i specjalistycznego.

21) prowadzenie spraw związanych z konserwacją i badaniami specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

§ 15.

Do zadań Sekcji finansów należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta nad gospodarką finansową zgodnie z Systemem Kontroli Zarządczej, w tym z Instrukcją Obiegu i Kontroli Dokumentacji Finansowej i Księgowej,

2) prowadzenie rachunkowości komendy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji,

b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez KM PSP,

c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d) zapewnieniu terminowego ściągania należności,

4) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji KM PSP,

5) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych),

6) nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku KM PSP,

7) prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych,

8) windykacja dochodów budżetowych oraz ich terminowe odprowadzanie,

9) przygotowywanie zakresów czynności podległym funkcjonariuszom i pracownikom komórki organizacyjnej,

§ 16.

Do zakresu działania jednostek ratowniczo-gaśniczych należy w szczególności:

1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,

2) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji

z prowadzonych działań ratowniczych,

3) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby,

4) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych,

5) wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu:

a) JRG-1 w Olsztynie – ratownictwa chemiczno – ekologicznego, ratownictwa technicznego,

w tym w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego:

- udział w zdarzeniach nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym,

w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

b) JRG-2 w Olsztynie – ratownictwa wodno-nurkowego, wysokościowego.

6) przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym,

7) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, kontrolowanie obiektów wraz z funkcjonariuszami Wydziału kontrolno-rozpoznawczego, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja

i udział w ćwiczeniach na obiektach,

8) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie likwidacji zdarzeń,

9) realizacja zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jednostkach,

10) prowadzenie doskonalenia zawodowego,

11) udział w aktualizacji:

a) stanu gotowości operacyjnej,

b) procedur ratowniczych,

c) dokumentacji operacyjnej,

d) dokumentacji pojazdów i sprzętu,

e) kart rozpoznania obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i magazynowych.

12) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych,

13) organizacja i realizacja napraw oraz okresowych przeglądów technicznych pojazdów, sprzętu silnikowego i specjalistycznego,

14) realizacja gospodarki transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia dokumentacji związanej z rozliczeniem zużycia paliw i smarów,

15) realizacja bieżącego zaopatrzenia w sprzęt i środki,

16) organizacja i realizacja drobnych napraw bieżących budynków, budowli oraz ich wyposażenia technicznego, wyposażenia socjalnego oraz instalacji,

17) bieżąca dbałość i należyte utrzymanie powierzonego mienia,

18) przygotowywanie zakresów czynności podległym funkcjonariuszom w jednostkach,

19) realizacja polityki kadrowej komendanta,

20) udział w planowaniu, organizowaniu i prowadzenie szkoleń członków OSP.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 17.

1. Schemat struktury organizacyjnej KM PSP określa załącznik nr 1a.

2. Służba w jednostkach ratowniczo-gaśniczych (poza dowódcami i ich zastępcami) oraz na Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego (SKKM) pełniona jest w oparciu o harmonogram służb w systemie

3 zmianowym (24/48).

3. Służba funkcjonariuszy i praca pracowników cywilnych w pozostałych komórkach organizacyjnych komendy pełniona jest w systemie codziennym.

4. Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych KM określa załącznik nr 2.