W dniu 29 czerwca o godzinie 15:47 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęła informacja, z treści której wynikało, że na ulicy Olsztyńskiej w Barczewie, samochód osobowy leży na dachu poza drogą. Wewnątrz pojazdu znajduje się jedna osoba, która nie może samodzielnie opuścić pojazdu.

Do zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy z OSP Barczewo, zastęp z JRG Biskupiec oraz zastęp z JRG nr 2 w Olsztynie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, Kierujący Działaniem Ratowniczym potwierdził zdarzenie. Z przeprowadzonego rozpoznania wynikało, że pojazdem podróżował mężczyzna, który jest przytomny, ma liczne potłuczenia i jest obolały. Ponadto, wskutek zdarzenia zostało uszkodzone pobliskie ogrodzenie na długości około 15 metrów.

Działania Straży Pożarnej polegały na ustabilizowaniu pojazdu przy użyciu klinów schodkowych, ewakuacji osoby poszkodowanej z pojazdu przy użyciu noszy typu deska, założeniu kołnierza ortopedycznego. Następnie osoba poszkodowana została przekazana Zespołowi Ratownictwa Medycznego, który zabrał kierującego pojazdem osobowym do szpitala.

Po zakończonych działaniach ratowniczych na miejscu zdarzenia pozostał zastęp
z OSP Barczewo w celu pomocy Policji w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie uprzątnięciu na pobocze pozostałości karoseryjnych.

Opracował: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: asp. sztab. Mariusz Dowgiałło

W dniu 30 czerwca 2020 r. ok. godz. 7:05 przeprowadzono ćwiczenia praktyczne w Hipemarkecie Auchan przy Al. Gen. Sikorskiego 2B w Olsztynie, połączone z próbną ewakuacją pracowników i klientów sklepu.

Założenie obejmowało pożar w części magazynowej obiektu, wykrycie zagrożenia pożarowego przez System Sygnalizacji Pożarowej i ogłoszenia komunikatu do rozpoczęcia ewakuacji przy użyciu Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego. Nieskuteczne działania gaśnicze przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego podjęła działająca w hipermarkecie „Grupa 998” złożona z przeszkolonych pracowników sklepu Auchan.

Po zakończeniu ewakuacji stwierdzono, że w budynku pozostała jedna osoba poszkodowana - pracownik sklepu. Działania strażaków JRG1 Olsztyn i JRG2 Olsztyn polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu gaśniczego w natarciu wewnątrz obiektu, odnalezieniu osoby poszkodowanej i ewakuacji jej na zewnątrz, udzielenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy osobie poszkodowanej, ugaszeniu pożaru i oddymieniu pomieszczeń magazynowych sklepu.

Celem głównym ćwiczeń było przygotowanie strażaków do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w budynkach użyteczności publicznej.

Ćwiczenia przeprowadzono z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Kulas Kamil  

W dniach 25-26 czerwca 2020 r. odbyło się szkolenie dla strażaków-kierowców jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie w zakresie prowadzenia pojazdów w trudnych warunkach terenowych. Profesjonalny instruktaż przeprowadzili przedstawiciele firmy Mercedes-Benz.

Szkolenie składało się z dwóch części:

- zajęć teoretycznych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie, na których zostały omówione m.in. różne rodzaje napędów w pojazdach oraz systemy załączania
i rozłączania blokad mostów i reduktorów.

- zajęć praktycznych, które odbyły się na terenie żwirowni w miejscowości Szałstry. Ćwiczenia odbyły się przy użyciu pojazdów: Mercedes-Benz Spinter 4x4 oraz Mercedes-Benz Unimog. Każdy z kierowców miał możliwość sprawdzenia swoich umiejętności jazdy w trudnym terenie
i skorygowania popełnianych błędów pod okiem profesjonalnych instruktorów.

Zdobyta wiedza z pewnością przyczyni się do bezpieczniejszej i sprawniejszej jazdy pojazdami służbowymi podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych w trudnych warunkach terenowych.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Kulas Kamil

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.

Samochody trafią do jednostek w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich. Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem. Rozstrzygnięcie Bitwy o wozy nastąpi wkrótce, Prezydenta RP wybieramy już 28 czerwca.

W dniu 10 czerwca br. na placu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie odbyła się uroczysta zbiórka w związku z powołaniem na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie mł. bryg. mgr inż. Jarosława Gryciuka. Decyzję o powołaniu na stanowisko Komendanta Miejskiego wręczył Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzki nadbryg. Tomasz Komoszyński.

Na uroczystość przybyli m.in.:

- Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Mazurski przedstawiciel rządu w terenie,

- nadbryg. Tomasz Komoszyński – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

- st. bryg. Michał Kamieniecki – Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

- Ryszard Kuć – Zastępca Prezydenta Olsztyna,

- Joanna Michalska – Wicestarosta powiatu olsztyńskiego,

- insp. Piotr Zabuski – Komendant Miejski Policji w Olsztynie,

- Burmistrzowie i Wójtowie gmin powiatu olsztyńskiego,

- kpt. SG Robert Łachacz - Przedstawiciel Komendanta Placówki Straży Granicznej w Olsztynie,

- Marcin Podliński - Kierownik Działu Bezpieczeństwa Mienia i Zakładowej Straży Pożarnej oraz Prezes Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej Michelin Polska S.A.

- asp. sztab. Tomasz Woliński Przewodniczący ZZS "Florian" przy KM PSP w Olsztynie.

Nowo powołany Komendant Miejski PSP w Olsztynie mł. bryg. Jarosław Gryciuk dotychczas pełnił służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim.

– Chcemy zatrzymać Was w służbie i oferujemy atrakcyjne warunki pracy – powiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. – To ważny sygnał dla doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mają szereg sukcesów na swoim koncie – dodał. Przyjęty dziś (9 czerwca br.) przez Radę Ministrów projekt ustawy dotyczący służb mundurowych wprowadza m.in. świadczenia motywacyjne po 25 latach służby, wzmocnioną ochronę prawną funkcjonariuszy oraz korzystniejsze zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. – Dziś polski rząd zatwierdził i przyjął projekt ustawy o wsparciu służb mundurowych podległych MSWiA. Ten projekt lada moment trafi do Sejmu, będzie szybko procedowany i mam nadzieję, że nowe przepisy prawa wejdą w życie już w sierpniu br. – powiedział szef MSWiA.

Projekt wprowadza prawo funkcjonariuszy do świadczenia motywacyjnego. Jeśli funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej czy Służby Więziennej zamiast odejść na emeryturę zdecyduje się pozostać w służbie, uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie lub po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie. Dodatek motywacyjny będzie powszechny. Świadczenie motywacyjne będzie przysługiwać funkcjonariuszom, którzy uzyskali pozytywną opinię służbową oraz przeciwko którym nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne.

Ochrona prawna funkcjonariuszy, zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop

– Regulujemy też na zasadach bardzo korzystnych dla funkcjonariuszy sprawę ekwiwalentu za zaległe urlopy. Proponujemy również cały szereg rozwiązań odnoszących się do ich ochrony prawnej – powiedział minister Mariusz Kamiński. Zgodnie z projektem ustawy, funkcjonariuszowi będzie przysługiwać zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone. Zmienione zostaną również zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy (za wiek, staż i trudne warunki służby) wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia przysługującego na ostatnio zajmowanym stanowisku.

Dodatkowe zmiany wynikające z ustawy

Projekt ustawy przyjęty przez rząd zmienia i ujednolica zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy. Wprowadza przejrzyste zasady i procedury prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Wzmacnia również prawa funkcjonariuszy, przykładowo funkcjonariusz będzie mógł wnieść sprzeciw od rozmowy dyscyplinującej oraz złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze dyscyplinarnej.

Ujednolicone zostaną także przepisy dotyczące wyżywienia w formacjach mundurowych. Szczegółowo określone zostaną warunki otrzymywania wyżywienia oraz wprowadzona zostanie możliwość przyznawania świadczenia pieniężnego zamiast wyżywienia. Świadczenie pieniężne będzie przyznawane m.in. funkcjonariuszowi za służbę pełnioną na wolnym powietrzu od 1 listopada do 31 marca przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Źródło: MSWiA

Podczas uroczystej zbiórki w dniu 1 czerwca br. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki nadbryg. Tomasz Komoszyński powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie mł. bryg. mgr inż. Jarosławowi Gryciukowi. W uroczystej zbiórce udział wzięła kadra kierownicza KM PSP Olsztyn. mł. bryg. Jarosław Gryciuk dotychczas pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim.

front

W dniach 29-30 maja br. w Komendzie Miejskiej PSP w Olsztyn odbyły się uroczyste zbiórki w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne trzech funkcjonariuszy tutejszej komendy.

Ze służbą w szeregach Państwowej Straży Pożarnej pożegnali się:

mł. bryg. Maciej Karnacewicz – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego,

st. kpt. Zbigniew Marcinkowski – Zastępca Dowódcy JRG nr 3 w Biskupcu,

st. ogn. Dariusz Piotr Trzciński – Dowódca zastępu JRG nr 1 w Olsztynie.

W uroczystych zbiórkach udział wzięli: bryg. Sergiusz Dłuski p.o. Komendant Miejski PSP w Olsztynie, wyznaczeni przedstawiciele wydziałów, dowódcy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz przedstawiciele korpusu służby cywilnej Komendy Miejskiej.

Uroczyste zbiórki rozpoczęły się od złożenia meldunku bryg. Sergiuszowi Dłuskiemu
p.o. Komendantowi Miejskiemu PSP w Olsztynie, oraz odczytaniu przez bezpośrednich przełożonych przebiegu służby poszczególnych funkcjonariuszy.

Po wręczeniu decyzji o zwolnieniu ze służby p.o. Komendant Miejski PSP w Olsztynie skierował do emerytów słowa podziękowania za zaangażowanie, nienaganną wieloletnią służbę oraz wzorową realizację codziennych zadań służbowych.

Dziękujemy za wieloletnią współpracę wszystkim Emerytom i życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz realizacji życiowych pasji.