W dniu 12 września 2019r. odbyły się praktyczne ćwiczenia doskonalenia zawodowego na obiekcie Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie przy. ul. Fałata 23, zlokalizowanym w obszarze chronionym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie. Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru w pomieszczeniu mieszkalnym, a następnie ewakuację pensjonariuszy i pracowników z budynku administracyjno – mieszkalnego do bezpiecznej strefy pożarowej. Celem głównym ćwiczeń było doskonalenie zasad prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych na obiektach zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II przeznaczonych przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. Ponadto podczas ćwiczeń sprawdzono współdziałanie zastępów JRG 2 z JRG 1 oraz personelem DPS w zakresie prowadzenia ewakuacji ludzi podczas działań ratowniczo – gaśniczych. Po zakończeniu ćwiczeń strażacy zapoznali się z obiektem, jego instalacjami technicznymi i przeciwpożarowymi, możliwościami zaopatrzenia wodnego
z sieci hydrantowej do celów gaśniczych oraz możliwościami dojazdu do obiektu drogami pożarowymi.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Ciemiński, st. kpt. Mariusz Przybułowski

Zgodnie z Rozkazem Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie w dniach 2-6 września 2019 roku, dziewięciu ratowników Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn wraz z Grupą Ratownictwa Wysokościowego Gołdap oraz Wojewódzkim Koordynatorem Ratownictwa Wysokościowego i Ratownictwa Medycznego brało udział w obozie kondycyjno-szkoleniowym na terenie i obiektach powiatu kętrzyńskiego.

Pierwszy dzień szkolenia miał charakter organizacyjny. Zapoznano ratowników z planem i regulaminem obozu kondycyjnego, obiektami ćwiczeń, sprawdzono sprzęt wysokościowy niezbędny do przeprowadzenia ćwiczeń pod względem ukompletowania i ważności przeglądów technicznych. Następnie ratownicy odświeżyli zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG i BHS podczas działań na wysokości.

Kolejne dni zgrupowania polegały na ćwiczeniach praktycznych na obiektach wysokościowych. Były to m.in. śluzy w miejscowości Leśniewo, na których ćwiczono: budowę stanowisk na punktach naturalnych i sztucznych, wspinaczkę w asekuracji dolnej i górnej, poręczowanie, budowę układów ratowniczych i prowadzenie akcji wieloetapowej. Następnym obiektem ćwiczeń były elewatory zbożowe, na których ćwiczono ewakuację osoby poszkodowanej z różnych poziomów, transport pochyły, pionowy, między biegami schodów oraz wystawianie noszy za krawędź budynku. Ćwiczenia odbyły się również na wieży kościoła, gdzie ćwiczono prowadzenie działań ratowniczych w ciasnych przestrzeniach i przy słabym oświetleniu.

Podczas zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych na obiektach szczególny nacisk położono na odpowiedni dobór technik linowych oraz dobór sposobu ewakuacji w zależności od stanu zdrowia
i obrażeń poszkodowanego.

Forma zgrupowania kondycyjno-szkoleniowego na zróżnicowanych, technicznych obiektach wysokościowych pozwoliła na sprawdzenie kondycji psycho-fizycznej ratowników SGRW, poziomu ich wyszkolenia i zebraniu doświadczenia praktycznego podczas działań ratownictwa wysokościowego na tego typu obiektach.

Opracował: mł. bryg. Jarosław Ciemiński

zdjęcia: st. sekc. Marcin Ociesa

 

W dniu 15 września o godzinie 20:16 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęła informacja z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego z treści której wynikało, że na DK 16, pikietaż 8, na trasie między Olsztynem, a Mrągowem doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych.

W związku z brakiem dokładnej lokalizacji, do zdarzenia zadysponowano zastęp z JRG 1 Olsztyn, JRG 2 Olsztyn, które jechały od strony Olsztyna w kierunku Mrągowa, a także dwa zastępy z OSP Barczewo, z czego jeden zastęp pojechał w kierunku Olsztyna, a drugi w kierunku Mrągowa.

W trakcie odsłuchu nagrania zgłoszenia dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie ustalił, że do zdarzenia doszło na 24 kilometrze i osiemsetnym metrze DK 16, na wysokości miejscowości Kojtryny. W związku z powyższym do zdarzenia zadysponował również dwa zastępy z JRG 3 w Biskupcu.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, Kierujący Działaniem Ratowniczym stwierdził, że w zdarzeniu udział biorą cztery pojazdy osobowe. Działania Straży Pożarnej polegały na zebraniu informacji o stanie osób biorących udział w zdarzeniu – nikt nie zgłaszał żadnych dolegliwości. Udzieleniu wsparcia psychicznego oraz monitorowaniu stan osoby poszkodowanej kierującej jednym z pojazdów do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ponadto odłączono akumulatory we wszystkich pojazdach, oświetlono miejsce zdarzenia oraz zabezpieczono wyciek płynów eksploatacyjnych przed dalszym rozprzestrzenianiem się przy użyciu sorbentu.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: asp. sztab. Tomasz Woliński oraz mł. asp. Adrian Baumann

W dniu 16 września o godzinie 7:31 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Mrągowie wpłynęła informacja z numeru alarmowego 112, z treści której wynikało, że na DK 16, odcinku dwupasmowym, w kierunku Olsztyna samochód osobowy uderzył w barierę energochłonną.

Do zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy z JRG Mrągowo oraz zastęp z OSP Sorkwity. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, Kierujący Działaniem Ratowniczym potwierdził zdarzenie i przekazał, że właściwą lokalizacją jest miejscowość Parleza Mała w powiecie olsztyńskim. W związku z powyższym do zdarzenia zadysponowano zastęp z JRG 3 Biskupiec.

Z przeprowadzonego rozpoznania wynikało, że pojazdem osobowym podróżowała jedna osoba, kobieta w wieku około 19 lat. Kierująca samodzielnie opuściła pojazd i nie zgłaszała żadnych dolegliwości. Pojazd znajdował się na kołach, blokując jeden pas ruchu
w kierunku Biskupca.

Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu wycieku płynów eksploatacyjnych przy użyciu sorbentu, odłączeniu akumulatorów w pojeździe, kierowaniu ruchem oraz przekazaniu miejsca zdarzenia.

Opracował: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: mł. asp. Tomasz Tylus

W dniu 11.09.2019r. godzinie 1800, w 18 Rocznicę zamachów na wieże World Trade Center, gdzie zginęła jednocześnie największa liczba ratowników straży pożarnych, pogotowia, policjantów i innych służb, odbył się w Olsztynie przy siedzibie Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, uroczysty Apel Poległych pod pomnikiem „Strażakom Poległym w Akcji”.

Po złożeniu, Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie dh Gustawowi Markowi Brzezinowi meldunku przez dowódcę uroczystości dh Tomasza Jarmużewskiego z OSP Kolno, wszystkich przywitał organizator Apelu Grzegorz Matczyński, Dyrektor Wykonawczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie, przedstawiając cel uroczystości.

Gośćmi podczas apelu byli:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Przedstawiciel Rządu w Terenie Artur Chojecki, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie dh Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego, st.bryg. Bogdan Wierzchowski Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele władz samorządowych z Prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem, Starostą Olsztyńskim Andrzejem Abako, jednocześnie Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Olsztynie.

Obecni byli ponadto płk. Elżbieta Jankowska – Dyrektor Okręgowego Inspektoratu służby Więziennej w Olsztynie, insp. Edward Szydłowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Komendant Miejski Policji, insp. Piotr Zabuski Komendant Miejski Policji w Olsztynie, Jarosław Lipiński Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie, Dorota d”Avstetten Dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie – Arkadiusz Mrozowski, ksiądz Paweł Rzosiński kapelan strażaków, przedstawiciele Zawodowej Straży Pożarnej Michelin Polska, Dorota Limontas Komendant Hufca Warmińskiego ZHP. W uroczystości wzięli udział ponadto koledzy z Koła Terenowego Związku Emerytów i Rencistów Straży Pożarnych kol. Wojciech Bastek i Andrzej Hrynakowski a także czynni strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych i członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Podczas apelu akcenty muzyczne odegrał Pan Adam Chromy ze Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Olsztynie.

„…UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ

być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia

– nawet z narażeniem życia ŚLUBUJĘ …”

Po raz kolejny jednostki OSP reprezentowały poczty sztandarowe powiatu olsztyńskiego.

Po raz kolejny serdecznie dziękujemy za przybycie i udział.

 

Opracował: bryg. Sławomir Filipowicz

Zdjęcia: KM PSP Olsztyn

W dniu 30.08.2019 r na kompleksie sportowym przy ulicy Moniuszki w Elblągu odbyła się II edycja turnieju o puchar Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie. W turnieju uczestniczyło 14 zespołów. Turniej rozgrywany był na 4 boiskach trawiastych. Tegoroczną edycję turnieju wygrała drużyna z KM PSP Olsztyn, która w finale pokonała KM PSP z Elbląga. W skład zwycięskiej drużyny wchodzili:

  1. Kamil Kulas
  2. Michał Turulski
  3. Marek Gniadek
  4. Piotr Achramowicz
  5. Jarosław Kudan
  6. Tomasz Tylus
  7. Błażej Sławiński
  8. Michał Końpa
  9. Dawid Kowalczyk
  10. Paweł Karbowski


11

W dniu 29 sierpnia 2019r. w imieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży pożarnej w Olsztynie, zastępca komendanta bryg. Sergiusz Dłuski, wraz z Wójtem Gminy Stawiguda Panem Michałem Kontraktowiczem, dh. Wojciechem Kasprukiem Prezesem OSP w Pluskach, podpisali porozumienie o przedłużeniu włączenia OSP w Pluskach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego o kolejne 5 lat.

W dokumencie określono obowiązki, kryteria i uprawnienia każdej ze stron dotyczące: obszaru działania OSP Pluski, ilości pojazdów i rodzaju sprzętu specjalistycznego stanowiącego wyposażenia jednostki, zasad dysponowania na potrzeby systemu oraz stanu liczebnego członków czynnych, celem zabezpieczenia zdolności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

W roku 2019 jest to pierwsza jednostka OSP z terenu powiatu olsztyńskiego, która po ocenie dotychczasowego 5-cio letniego udziału w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, ponownie spełniła kryteria sporządzenia wniosku o przedłużeniu włączenia do KSRG. Decyzję w przedmiotowym zakresie podejmie, na wniosek Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Sławomir Filipowicz

IMG 4477

 

W dniu 29 sierpnia 2019 roku o godzinie 12:38 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie skierował zastępy ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej
i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Purda, do wypadku na drodze krajowej nr 53 pomiędzy miejscowościami Klewki i Trękusek.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania pierwszy kierujący działania stwierdził, że na drodze krajowej nr 53, doszło do z wypadku z udziałem Autobusu z 42 podróżnymi i 2 samochodów osobowych , w których podróżowały po 3 osoby.

Autobus, po wypadku zsunął się z 3 metrowej skarpy pobocza i przewrócił się na prawy bok. Jeden z samochodów osobowych po wypadku wjechał do rowu i leżał na prawym boku. Po tej samej stronie drogi, w odległości około 200 metrów od autobusu, zjechał do rowu drugi z samochodów osobowych. Wszystkie osoby podróżujące autobusem znajdowały się na zewnątrz pojazdu. Ratownik pierwszego przybyłego Zespołu Ratownictwa Medycznego dokonywał segregacji poszkodowanych pod względem odniesionych obrażeń.

Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wspomagano na polecenie koordynatora Zespołu Ratownictwa Medycznego poszkodowanych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - opatrywanie ran, tlenoterapia, wspomaganie psychiczne, zaopatrywanie złamań. Strażacy pomagali w transporcie poszkodowanych do karetek pogotowia oraz śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wydobyto na zewnątrz z jednego z samochodów osobowych osobę niepełnosprawną i zaopatrzono na noszach typu deska. Dodatkowo wspomagano Zespół Ratownictwa Medycznego w zakresie oceny stanu zdrowia 3 osób podróżujących drugim z samochodów osobowych. Po przebadaniu, osoby zakwalifikowane do grupy zielonej i pozostały pod nadzorem strażaków, następnie zostały przetransportowane przez ZRM do szpitala. Przygotowano lądowisko dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którym przetransportowana została z jedna z osób poszkodowanych, której stan zdrowia jako zagrażający życiu, spowodowany niewydolnością oddechową, zakwalifikowano pomocy natychmiastowej. Po przeprowadzonej segregacji poszkodowanych podróżujących autokarem, zakwalifikowano 15 osób do pomocy pilnej, pozostałe osoby do pomocy odroczonej.

Dla osób pozostających na terenie prowadzonych działań sprawiono namiot pneumatyczny w celu zapewnienia komfortu termicznego i zgrupowaniu wszystkich poszkodowanych zakwalifikowanych do grupy zielonej. W dalszej fazie działań sprawiono dodatkowe 2 namioty. Wspólnie z ZRM zweryfikowano listę pasażerów podróżujących autobusem – potwierdzono, że wszystkie osoby znajdowały się na miejscu zdarzenia.

Dalsze działania zastępów ratowniczych polegały na wspomaganiu Zespołu Ratownictwa Medycznego w udzielaniu pomocy medycznej poszkodowanym w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także w transporcie poszkodowanych do karetek pogotowia, zabezpieczeniu wszystkich pojazdów poprzez odłączenie akumulatorów.

W celu ostatecznego wykluczenia ewentualnej obecności osób poszkodowanych przechylono autokar przy pomocy wciągarki hydraulicznej z samochodu ratownictwa technicznego oraz poduszek pneumatycznych wysokiego ciśnienia na wysokość ok 40 cm. i sprawdzono przestrzeń pod pojazdem - nie stwierdzono obecności osób.

W celu przewiezienia poszkodowanych zakwalifikowanych do pomocy odroczonej do szpitali MSWiA oraz Szpitala Miejskiego w Olsztynie, na polecenie koordynatora medycznego w związku z niewystarczającą liczbą ZRM i stanem poszkodowanych (zakwalifikowani do transportu "siedzącego") na miejsce działań został zadysponowany autobus osobowy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie dojazdu autokaru koordynator medyczny zmienił decyzję, i zdecydowano że 5 osób zostanie przewiezionych do szpitali karetkami ZRM, pozostałe 16 osób ma oczekiwać na transport zastępczy zorganizowany przez przewoźnika - bez konieczności hospitalizacji. Osoby te oczekiwały w autobusie PSP, pod nadzorem strażaków.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Olsztyńskiego kierujący działaniem polecił zorganizowanie w ramach struktur zarządzania miejsca pobytu dla osób niewymagających hospitalizacji oraz skoordynowania informacji w zakresie osób przewiezionych do szpitali i ewentualnego odbioru tych osób, które nie będą wymagały pozostania w szpitalu.

Osoby te pod nadzorem ratowników PSP przesiadły się z autobusu PSP i zostały przetransportowane autokarem zastępczym, który przybył na miejsce zdarzenia, do Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie. Tam zapewniono wyżywienie osobom oczekującym, dostęp do węzła sanitarnego, przy pomocy samochodu ze straży miejskiej sukcesywnie osoby lekko poszkodowane były odbierane i transportowane do Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie, w celu przewiezienia ich później przez autokar zastępcy do miejsca zamieszkania.

Łącznie do 5 szpitali w Olsztynie w tym Miejskiego Szpitala Zespolonego, Szpitala MSWiA, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Szpitala Uniwersyteckiego, Wojewódzki Specjalistyczny Szpitala Dziecięcego, przetransportowano 28 osób, przy pomocy karetek pogotowia i śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Straty na pojazdach oszacowano wstępnie na kwotę 350 tysięcy złotych.

Działania, w temp. około 300C prowadzone były przez 3 godziny 59 minut. W działaniach wzięło udział 8 zastępów Państwowej Straży Pożarnej z 17 ratownikami. Uczestniczyły w nich także zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Klebarka Wielkiego i Purdy z 15 ratownikami a także 15 Zespołów Ratownictwa Medycznego, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z 43 ratownikami, 4 patrole policji i 8 funkcjonariuszy.    

Tekst i zdjęcia: bryg. Sławomir Filipowicz

Dziękuję wszystkim ratownikom, biorącym udział w obsłudze tego zdarzenia, za zaangażowanie, wysiłek i trud w realizacji działań ratowniczych.

/-/bryg. Sergiusz Dłuski

Zastępca Komendanta Miejskiego

Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

II Zawody w Konkurencjach Wytrzymałościowo-Siłowych Służb Mundurowych województwa warmińsko-mazurskiego.
 

W dniu 28 sierpnia 2019r na plaży miejskiej w Olsztynie z okazji 100 lecia Policji odbyły się II Zawody w konkurencjach wytrzymałościowo - siłowych. W konkurencjach siłowych brało udział 19 dwuosobowych drużyn reprezentujących wszystkie służby mundurowe naszego województwa.

Zawody rozpoczynał bieg na dystansie 1000m. Zwycięzcą biegu, w kategorii mężczyzn został asp. Damian Pieterczyk – strażak pełniący służbę w KM PSP w Olsztynie, reprezentujący podczas zawodów kadrę Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

W dość mocno obsadzonej konkurencji wytrzymałościowej, drużyna KM PSP Olsztyn w składzie st. str. Witkowski Kacper oraz st. str. Andrzejczak Jakub w kwalifikacji ogólnej, po trzech konkurencjach zajęła trzecie miejsce.

Pierwsza konkurencja polegała na wykonywaniu ćwiczeń takich jak: rwanie, wyciskanie, wykroki, zarzuty, przysiady z dwoma odważnikami kettlebell 2x20kg, każdy zawodnik miał do wykonania 10 powtórzeń danego ćwiczenia, po czym wraz z odważnikami musiał wykonać bieg do następnej strefy gdzie wykonywane było kolejne z podanych wyżej ćwiczeń. W tej konkurencji zajęliśmy miejsce 4.Druga konkurencja zaczynała się od wykonania 20 kcal na „airbike” przez każdego z zawodników, następnie 20 zarzutów sztangą o wadze 50 kg, 30 „padnij powstań” z dwoma hantlami o wadze 15 kg oraz 40 przejść przez skrzynie z tymi samymi hantlami. Dodać należy, że cała konkurencja była wykonywana w kamizelkach kuloodpornych. Trzecia konkurencja polegała na wykonaniu synchronicznie 21 „padnij powstań” z przeskokiem przez sztangę, przepłynięciu 100 m kajakiem, dobiegnięciu do sztangi i wykonaniu przez 2 zawodników 16 martwych ciągów sztangą o wadzę 140 kg, całą konkurencje kończyło 9 wejść na linę o długości 4,5m.

Gratulujemy uzyskanych wyników sportowych.

/Tekst i zdjęcia st.str. Kacper Witkowski, st.str. Jakub Andrzejczak, bryg Sławomir Filipowicz /

Zdjęcia KW Policji

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/61089,II-Zawody-w-konkurencjach-wytrzymalosciowo-silowych-juz-za-nami.html