21 lutego 2020r. na placu Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie odbył się uroczysty apel zorganizowany w związku z pożegnaniem odchodzącego ze służby na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie st. bryg. Andrzeja Górzyńskiego.

W uroczystości udział wzięli m.in.:

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Wierzchowski,

Prezydent Miasta Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz,

Starosta Olsztyński Pan Andrzej Abako,

Komendanci powiatowi Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego,

Komendant Miejski Policji insp. Piotr Zabuski,

Komendant Straży Miejskiej Jarosław Lipiński,

Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie kpt. Gaweł Gałdziński,

Dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie ppłk. Marek Kulwicki,

Burmistrz Barczewa Pan Andrzej Maciejewski,

Wójt Gminy Purda Pani Teresa Chrostowska,

Wójt Gminy Dywity Pana Daniel Zadworny,

Powiatowy Inspektor Sanitarny Pani Teresa Parys,

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Pan Marek Myszkowski,

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Powiatu Olsztyńskiego Pan Zbigniew Załuski,

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Olsztyn Pan Mieczysław Wójcik,

Dyrektor ZDZiT Pan Marcin Szwarc,

Komendanci Gminni OSP Powiatu Olsztyńskiego,

Kierownicy współpracujących instytucji,

Przedstawiciele Koła Emerytów Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni KM PSP w Olsztynie,

Najbliższa Rodzina Zdającego obowiązki służbowe.

W trakcie uroczystości Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski przedstawił wszystkim zgromadzonym przebieg służby odchodzącego komendanta.

Przebieg służby.

st. bryg. Andrzej Górzyński podjął służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczynając naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, którą ukończył w 1992 r., a od 1 sierpnia 1992r. w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie rozpoczął służbę stałą na stanowisku starszego ratownika w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 1. Kontynuował służbę na stanowiskach dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, oficera, zastępcy dowódcy JRG-2 w Olsztynie. W 1998 r. ukończył naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa a następnie w roku 2000 podyplomowe studia magisterskie, na kierunku ochrona środowiska w zakresie inżynierii ekologicznej. Z dniem 1 lutego 2007r. powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie. Służbę na tym stanowisku pełnił przez ponad 13 lat.

Przez okres swojej służby otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in.:

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę – 2013r.,

Srebrną i Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej – 2014r., 2007r.

Złoty, Srebrny i Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – 2001r., 1996r. 1991r.

Srebrny i Brązowy Medal Za zasługi Dla Obronności Kraju -2012r., 2006r.

Bardzo dobrze współpracował z organizacjami społecznymi, czego dowodem było między innymi nadanie w roku 2018 Medalu XXV lecia Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

Na dowód właściwych, partnerskich relacji służbowych, w roku 2012 otrzymał

Medal Zasłużony Dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Regularnie do komendy wpływały podziękowania od instytucji okazujących wyrazy szacunku za okazywana pomoc w zakresie edukacji czy prewencji społecznej.

W trakcie służby był wielokrotnie wyróżniany pochwałami i nagrodami swoich i wyższych przełożonych.

Pełniąc służbę w Komendzie Miejskiej st. bryg. Andrzej Górzyński wielokrotnie brał udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, wykazując się dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną, m.in. przy usuwaniu wycieku amoniaku w Hali produkcyjno-magazynowej Indykpol S.A. w Olsztynie w 2016 r., gaszeniu pożaru fabryki mebli Primavera w Barczewskim Dworze w 2017 r. , gaszeniu pożaru składowiska odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, czy w ubiegłym roku przy działaniach związanych z wypadkiem autobusu przewożącego dzieci w którym łącznie uczestniczyło 42 osoby, zaangażowany był również w nadzorowanie imprezy masowej - Zlotu 30 lecia Harcerzy ZHR w Rybakach w których wzięło udział około 6 tys. harcerzy.

Społecznie przez okres wielu lat czynnie uczestniczy w działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuławkach, pełniąc funkcję wiceprezesa jednostki. Od 2001 roku sprawuje funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Dywitach.

Pełniąc służbę na dotychczasowych stanowiskach służbowych dał się poznać jako funkcjonariusz umiejący kierować zespołami ludzkimi, tak podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, jak i podczas prac merytorycznych komendy. Ponadto przez ponad 13 lat wykazywał dużą aktywność na płaszczyźnie współpracy z organami władz samorządowych., co przekładało się na coroczne pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych, które wspólnie ze środkami budżetu państwa, w okresie Jego kierownictwa przeznaczane były na nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, modernizacje, termomodernizacje obiektów komendy i strażnic wszystkich JRG, zakup materiałów technicznych, sprzętu ratowniczego, środków ochrony osobistej, gaśniczych i neutralizujących.

W okresie pełnienia służby był inicjatorem wprowadzania nowych rozwiązań związanych z ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem i edukacją ludności. W ostatnim okresie bardzo mocno zaangażował się w budowę nowotworzonej sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Olsztynie. Dzięki Jego osobistym staraniom udało się pozyskać na ten cel, poprzez fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 111 tysięcy złotych.

W codziennej służbie inspirował wiele działań ukierunkowanych w realizację prac związanych z poprawą warunków służby, stawiając na odpowiedni poziom prac a nie bylejakość. Dzięki Pana staraniom a także prawidłową współpracą z samorządem, podległe jednostki PSP i OSP wyposażone są w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, sprzęt ochrony osobistej oraz systemy zdalnego alarmowania i powiadamiania. Powstałe w komendzie w 2011 roku stanowisko konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, zapewnia ciągłość działań interwencyjnych OSP. Umożliwia także pogłębianie współpracy operacyjnej z samorządami gminnymi i jednostkami OSP powiatu olsztyńskiego. Jako kolejny przykład można tu wymienić modernizację teletechniczną systemu, niezbędnego do bezpośredniego alarmowania, dysponowania i utrzymywania łączności radiowej z podległymi zastępami z JRG 1, 2 i 3 oraz jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu olsztyńskiego. Było to możliwe właśnie dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych w wysokości 155 tysięcy złotych.

Po odczytaniu przebiegu służby nastąpiło uroczyste pożegnanie ze sztandarem KM PSP Olsztyn st. bryg. Andrzeja Górzyńskiego i złożenie Warmińsko-Mazurskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu meldunku o zdaniu obowiązków służbowych.

W dalszej części uroczystości głos zabrał st. bryg. Andrzej Górzyński, który w swoim wystąpieniu podziękował za współpracę Warmińsko-Mazurskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu, władzom samorządowym Olsztyna i powiatu olsztyńskiego, kierownikom współpracujących instytucji, strażakom i pracownikom cywilnym KM PSP Olsztyn, a także rodzinie na czele z małżonką.

Swoje słowa uznania za wkład w rozwój krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego przekazali również Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Bogdan Wierzchowski, Prezydent Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz a także starosta powiatu olsztyńskiego Pan Andrzej Abako. W swoich wystąpieniach goście podkreślali w szczególności wysoki poziom współpracy, merytoryczność Komendanta i wielkie zaangażowanie w realizację zadań na rzecz lokalnego społeczeństwa.

Po objęciu stanowiska Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie st. bryg Andrzej Górzyński przez ponad trzynaście lat urzędowania zrealizował szereg inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją obiektów komendy. W trakcie służby doprowadził do termomodernizacji budynku głównego KM PSP w Olsztynie, a także trzech jednostek ratowniczo-gaśniczych. Aktywnie zabiegał o pozyskanie środków na zakupy pojazdów i sprzętu pożarniczego wykorzystując zarówno dofinansowanie z budżetu państwa jak i środki unijne. Dzięki temu udało się zakupić nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze i doprowadzić do wymiany szeregu pojazdów w KM PSP Olsztyn.

Wspierał działania mające na celu pozyskiwania środków na zakup pojazdów pożarniczych przez samorządy, w tym okresie, tylko z udziałem środków unijnych, OSP zakupiło łącznie 39 samochodów ratowniczo – gaśniczych.

W czasie uroczystej zbiórki płynęły słowa uznania oraz podziękowania za okres służby.
Do podarunków dołączono życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Przez wiele lat współpracy st.bryg. Andrzej Górzyński był naszym Przełożonym a przy tym dobrym kolegą, strażakiem prawdziwym, z duszą i charyzmą pożarniczą, sprawiedliwym człowiekiem. Wychował wielu młodych ludzi, którzy będą dalej przyczyniać się do rozwoju naszej formacji. Jesteśmy przeświadczeni, że przekazany nam autorytet do roty strażackiego Ślubowania i szacunek do Munduru, będziemy nadal pielęgnować i zapoznawać z nim wszystkich tych, którzy przyjdą po Pana odejściu a o osiągniętym przez lata pełnionej służby Pana dorobku będziemy zawsze pamiętać.

Życzymy wszystkiego co najlepsze, nade wszystko zdrowia oraz wszelkiej pomyślności poza służbą w Państwowej Straży Pożarnej.


Funkcjonariusze i Pracownicy Cywilni KM PSP Olsztyn.

Od dnia 22 lutego 2020 r., Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Sergiuszowi Dłuskiemu dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie.

st. kpt. Łukasz Jasiński

bryg. Sławomir Filipowicz

20 lutego 2020 roku w Olsztynie odbyły się XXI Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Strażaków w Tenisie Stołowym.

Mistrzem województwa indywidualnie został Jacek Baczewski z KP PSP w Giżycku, natomiast drużynowo najlepsza okazała się drużyna z KP PSP w Nidzicy. Do zawodów zgłosiło się 43 zawodników z 11 Komend Miejskich i Powiatowych PSP woj. warmińsko – mazurskiego. Uroczystego otwarcia dokonał bryg. Sergiusz Dłuski Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie.

Klasyfikacja końcowa XXI Mistrzostw Województwa Warmińsko Mazurskiego w tenisie stołowym:

Klasyfikacja indywidualna:

 1. Jacek Baczewski – KP PSP Giżycko
 2. Bogdan Wojtas – KM PSP Elbląg
 3. Krzysztof Buczyński – KP PSP Braniewo
 4. Mariusz Madej – KP PSP Nidzica
 5. Jacek Kołodyński – KP PSP Nidzica
 6. Czesław Nowicki – KP PSP Ostróda
 7. Marcin Wiśniewski – KP PSP Nowe Miasto Lubawskie
 8. Robert Zdrojewski – KP PSP Nowe Miasto Lubawskie

Klasyfikacja drużynowa:

 1. KP PSP Nidzica
 2. KP PSP Giżycko
 3. KM PSP Elbląg 1
 4. KP PSP Nowe Miasto Lubawskie
 5. KP PSP Braniewo
 6. KP PSP Ostróda 1
 7. KP PSP Pisz
 8. KP PSP Ostróda 2 (JRG Morąg)
 9. KP PSP Działdowo
 10. KM PSP Elbląg 3 (JRG Pasłęk)
 11. KM PSP Olsztyn 1
 12. KM PSP Elbląg 2
 13. KM PSP Olsztyn 2
 14. KW PSP Olsztyn 

Na zakończenie st. bryg. Bogdan Wierzchowski Warmińsko – Mazurski Komendanta Wojewódzkiego PSP w asyście st. bryg. Andrzeja Górzyńskiego Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wręczyli najlepszym zawodnikom i drużynom puchary i medale.

 

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Jasiński   

Zdjęcia asp. Mariusz Kałamarski

06 lutego 2020r., w siedzibie Komendy Miejskiej PSP odbyła się narada podsumowująca działalność komendy w 2019 roku.

W naradzie wzięli udział:

Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie st.bryg. Bogdan Wierzchowski,

Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz,

Burmistrz Dobrego Miasta Jarosław Kowalski,

Burmistrz Olsztynka Mirosław Stegienko,

Wójt Gminy Purda Teresa Chrostowska,                   

Wójt Gminy Gietrzwałd Jan Kasprowicz,

Wójt Gminy Dywity Daniel Zadworny,

Przedstawiciel Burmistrza Gminy Biskupiec Zbigniew Cieślak,

Komendant Miejski Policji insp. Piotr Zabuski,

Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie Jarosław Lipiński,

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta Olsztyn Mieczysław Wójcik,

Dyrektor Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie Marcin Szwarc,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Olsztyn Aleksander Lachowicz,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Karol Sztobryn,

Powiatowy Inspektor Sanitarny Teresa Parys,

Zastępca Burmistrza Barczewa – Piotr Mostek,

Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - Magdalena Zakrzewska,

Komendant Gminny OSP Biskupiec – dh Zbigniew Cieślak,

Komendant Gminny OSP Dobre Miasto – dh Krzysztof Kurowski,

Komendant Gminny OSP Jeziorany – dh Henryk Goździcki,

Komendant Gminny OSP Jonkowo – dh Lech Przegaliński,

Komendant Gminny OSP Olsztyn – dh Paweł Zapadka,

Komendant Gminny OSP Olsztynek – dh Stanisław Pisarski,

Komendant Gminny OSP Purda – dh Tomasz Czarniewski,

Komendant Gminny OSP Stawiguda dh – Łukasz Matysiak,

Komendant Gminny OSP Świątki – dh Piotr Grudzień,

Funkcjonariusze i pracownicy komendy.

Na początku narady, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Bogdan Wierzchowski wręczył decyzję XIV/96 KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, o włączeniu jednostki OSP w Barczewku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, którą odebrali dh Marcin Waśniewski Prezes OSP oraz dh Jacek Jackiewicz naczelnik OSP. Jest to 26 jednostka OSP z terenu powiatu olsztyńskiego włączona do systemu.

W dalszej części spotkania, komendant miejski st. bryg. Andrzej Górzyński przedstawił zagadnienia kontrolno-rozpoznawcze i kwatermistrzowsko-techniczne, organizacyjno-kadrowe i finansowe, obejmujące działalność komendy w roku 2019, natomiast zastępca komendanta miejskiego bryg. Sergiusz Dłuski zaprezentował uczestnikom narady ważniejsze zagadnienia operacyjne za 2019 rok.

Na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego wystąpiło 3678 zdarzeń. To spadek o 32 interwencje w porównaniu z 2018r. tj. o 0,86 %. W działaniach udział brało 3 330 pojazdów i 13 035 strażaków z KM PSP oraz
3 54 pojazdów bojowych i 14 993 strażaków druhów naszego powiatu.

wykres 

 

Otrzymany, pozyskany nieodpłatnie majątek, środki pieniężne w 2019r.:

 • Od KW PSP w Olsztynie za kwotę 1 279 237,41 zł, w tym:

Samochód ciężki ratowniczo – gaśniczy VOLVO, GCBA 9,0/60              (1 182 768,00 zł)

Dotacja z budżetu KW PSP w Olsztynie na zakup sprzętu do siłowni w JRG2 w Olsztynie (15 000,00 zł)

Dotacja z budżetu KW PSP w Olsztynie na zakup paliwa ON do KM PSP w Olsztynie (14 000,00 zł)

Rezerwa celowa z Budżetu Państwa na zakup węży pożarniczych W75, W110 (24 400,00 zł)

Sprzęt medyczny do szkoleń oraz udzielania 1 pomocy medycznej   (9 160,98 zł)

Zbiornik paliwa truck master 430l z licznikiem i pompką 12v (5 535,00 zł)

Aparat powietrzny AIRGO PRO SL – 9 kpl. (25 449,93 zł)

Armatura wodno – pianowa (hydronetki, węże, prądownice, przełączniki (2 923,50 zł)

Sorbent Compact – 720 kg (3 011,04 zł)

 • Od Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie za kwotę 3 690,00 zł

Sorbent Compact – 1000 kg

 • Darowizna od Fundacji Eltela za kwotę 6 000,00 zł

samochód strażacki dla dzieci – wyposażenie sali edukacyjnej „Ognik”

rolety do sali edukacyjnej „Ognik”

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

Modernizacja i rozbudowa systemu łączności radiowej nadzorowanej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie 155 000 zł.

Środki finansowe w wysokości 155 000 zł, na powyższe wydatki inwestycyjne zostały przekazane przez Powiat Olsztyński, poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W roku 2019 rozpoczęto przebudowę pomieszczeń w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie, celem utworzenia sali edukacyjnej dla dzieci, której głównym zadaniem jest prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci szkół podstawowych. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Środki finansowe w wysokości 105 000 zł, na powyższe wydatki inwestycyjne zostały przekazane poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej od niżej wymienionych darczyńców:

 • Powiat Olsztyński w wysokości 30 000,00 zł,
 • Gmina Olsztyn w wysokości 20 000,00 zł,
 • Michelin Polska S.A. w wysokości 10 000,00 zł,
 • Akademia „ELTEL”6 150,00 zł,
 • Gmina Olsztynek w wysokości 5 000,00 zł,
 • Gmina Jeziorany w wysokości 5 000,00 zł,
 • Gmina Barczewo w wysokości 5 000,00 zł,
 • Gmina Świątki w wysokości 5 000,00 zł,
 • Gmina Stawiguda w wysokości 5 000,00 zł,
 • Gmina Dobre Miasto w wysokości 5 000,00 zł,
 • Gmina Biskupiec w wysokości 5 000,00 zł,
 • Gmina Dywity w wysokości5 000,00 zł,
 • Indykpol S.A. w wysokości5 000,00 zł.

Zakupy pojazdów pożarniczych w 2019r.:

 • jednostki KSRG: OSP Jeziorany, OSP Świątki
 • jednostki spoza KSRG: OSP Kwiecewo ( gmina Świątki)

OSP Gutkowo wybudowało nową siedzibę przy zaangażowaniu środków z budżetu miasta Olsztyn, poniesiony koszt to 1 mln zł.

Po wystąpieniu głos zabrali:

Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie st.bryg. Bogdan Wierzchowski,

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz,

Wójt Gminy Dywity Daniel Zadworny,

Komendant Miejski Policji w Olsztynie insp. Piotr Zabuski.

st.bryg. Andrzej Górzyński podsumowując, powiedział, że po raz kolejny Dziękuje władzom samorządowym, Prezydentowi Olsztyna, Staroście Olsztyńskiemu, Burmistrzom i Wójtom gmin powiatu olsztyńskiego oraz wszystkim radnym (Olsztyna, powiatu i gmin) za wysiłek i nakład pracy, wpływający na rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.

Szczególne wyrazy podziękowania skierował do strażaków ochotniczych straży pożarnych naszego powiatu oraz strażaków komendy, pracowników cywilnych za wysiłek, służbę i zaangażowanie w działania, przez co możliwe było zabezpieczenie ciągłości 3678 zdarzeń odnotowanych w roku 2019 na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego co stanowiło 19,7% wszystkich zdarzeń, które wystąpiły w naszym województwie.

Opracowanie: st.kpt. Łukasz Jasiński zdjęcia asp. Mariusz Kałamarski

W dniu 3 lutego o godzinie 6:04 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie wpłynęła informacja z numeru alarmowego 112, z treści której wynikało, że na DK 16, na wysokości jeziora, w pobliżu miejscowości Dobrąg, doszło do zderzenia dwóch busów, którymi podróżowali tylko kierowcy. Kierujący pozostają w pojeździe. Do zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy z JRG Biskupiec, zastęp z JRG 2 w Olsztynie oraz dwa zastępy z OSP Barczewo. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, pierwszy Kierujący Działaniem Ratowniczym stwierdził, że na DK 16 pikietaż 17/1, doszło do zderzenia dwóch pojazdów dostawczych, kierujący przytomni pozostają w pojazdach bez możliwości samodzielnego wydostania się na zewnątrz. Natomiast na tej samej drodze, na wysokości pikietażu 17/5 doszło do uderzenia pojazdu osobowego w tył naczepy pojazdu ciężarowego, który zatrzymał się widząc poprzednie zdarzenie. Pojazdem ciężarowym podróżował sam kierowca, który samodzielnie opuścił pojazd i nie zgłaszał żadnych dolegliwości. Pojazdem osobowym podróżował kierowca i pasażer, którzy również samodzielnie opuścili pojazd. W chwili przybycia zastępów na miejsce zdarzenia, przekazali informację, że nie zgłaszają żadnych dolegliwości i przekierowali zastępy do miejsca zderzenia pojazdów dostawczych. W odległości około 100 metrów, pikietaż 17/6, kolejny pojazd ciężarowy z naczepą uderzył w barierę energochłonną. Droga zablokowana w obu kierunkach.

Działania Straży Pożarnej polegały na wykonaniu dostępu do kierujących pojazdami dostawczymi przy użyciu narzędzi hydraulicznych, ewakuacji na zewnątrz, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazaniu dla Zespołu Ratownictwa Medycznego. Podczas prowadzenia działań na ból kręgosłupa oraz głowy zaczął uskarżać się pasażer pojazdu osobowego. Udzielono mu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie przekazano dla Zespołu Ratownictwa Medycznego. Następnie zabezpieczono wyciek płynów eksploatacyjnych przy użyciu sorbentu Compakt oraz, na prośbę Policji, kierowano wahadłowo ruchem.
Do szpitala zostały zabrane trzy osoby biorące udział w zdarzeniu. Dojazd do miejsca zdarzenia był utrudniony przez niekorzystne warunki drogowe – gołoledź.

Kierujący pojazdem ciężarowym po przebadaniu przez ZRM pozostał na miejscu zdarzenia.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

31 stycznia 2020 roku na placu Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie, podczas zmiany służby odbyła się uroczysta zbiórka związana ze zdaniem i przyjęciem obowiązków służbowych dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Olsztynie. Po 31 latach służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosław Przybułowski uroczyście zameldował Komendantowi Miejskiemu PSP w Olsztynie st.bryg. Andrzejowi Górzyńskiemu zdanie obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku, w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne.
Jednocześnie z dniem 01 lutego br. Komendant Miejski PSP w Olsztynie mianował: st.kpt Krzysztofa Kurowskiego dotychczasowego zastępcę d-cy JRG na stanowisko D-cy JRG 1 Olsztyn oraz powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Dowódcy JRG 1 kpt. Kamilowi Kulasowi pełniącemu dotychczas służbę na stanowisku zastępcy naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie. W uroczystości udział wzięli:
Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Michał Kamieniecki,
Komendant Miejski PSP w Olsztynie st. bryg. Andrzej Górzyński,
Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski,
Kadra Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie,
Kadra Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie,
Pracownicy cywilni Komendy Miejskiej,
Przedstawiciele Koła Emerytów w Olsztynie,
Rodzina,

Licznie zebrani funkcjonariusze i pracownicy cywilni KM i KW Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie osobiście podziękowali za wieloletnią służbę Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśnicej, który postanowił pożegnać się z mundurem strażackim. Po odczytaniu rozkazu o zwolnieniu ze służby Dowódcy, który obejmował liczne stanowiska w Komendzie Miejskiej i Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, Komendant Miejski PSP w Olsztynie w szczególny sposób podziękował za wzorową realizację zadań służbowych i zaangażowanie w rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie st. bryg. Michał Kamieniecki podkreślił również zaangażowanie w działania ratowniczo-gaśnicze i ćwiczenia na terenie kraju i województwa w ramach Centralnego i Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, jak również za pełnienie funkcji zastępcy dowódcy Modułu międzynarodowego GFFFV Olsztyn do gaszenia pożarów lasów z ziemi. Słowa uznania padły również z ust zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Sergiusza Dłuskiego, odpowiedzialnego za sprawy operacyjne. W swoim wystąpieniu oprócz podziękowań komendant podkreślił rolę, jaką w środowisku olsztyńskich strażaków pełnił bryg. Jarosław Przybułowski, w sposób szczególny wypełniający przez lata swojej służby rotę strażackiego ślubowania. Wychował wiele pokoleń strażaków i był wzorem do naśladowania w codziennej służbie.

Komendant, st.bryg. Andrzej Górzyński na koniec uroczystości podsumował:
„Dowódco, Jarku życzymy Ci dużo zdrowia, spokoju i spełniania życiowych pasji”.

W związku z rozpoczynającymi się 20 stycznia br. feriami zimowymi na terenie powiatu olsztyńskiego Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności zorganizował siódmą edycję prelekcji dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu powiatu olsztyńskiego pod hasłem „Bezpieczne ferie”. Jak wiadomo zimowy wypoczynek kojarzy się z aktywnym wypoczynkiem nad zamarzniętymi akwenami, poprzez m.in. jazdę na łyżwach. Niesie to ze sobą ryzyko zarwania pokrywy lodowej pod ciężarem ciała. Po raz kolejny strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Olsztyna czynnie brali udział w spotkaniu z młodzieżą. W tym roku zorganizowane zostały cztery spotkania: 14 stycznia w Zalesiu nad jeziorem Orzyc w gminie Barczewo, 15 stycznia w Rukławkach nad jeziorem Dadaj w gminie Biskupiec, 16 stycznia w Swobodnej nad jeziorem Limajno w gminie Dobre Miasto oraz 17 stycznia
w Olsztynku nad jeziorem Jemiołowo.

W ramach akcji strażacy przeprowadzili pokaz z zakresu działań na obszarach wodnych. Przy użyciu specjalistycznego sprzętu zaprezentowali swoje umiejętności podczas ratowania osób znajdujących się w wodzie lub pod wodą, polegający na dotarciu do niej, bezpiecznej ewakuacji na brzeg oraz przy współudziale z Zespołem Ratownictwa Medycznego udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnie przedstawili uczniom oraz nauczycielem zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą jak i akwenem zalodzonym w razie zauważenia osób potrzebujących pomocy. Ostatnim elementem spotkania było zaprezentowanie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu samochodów ratowniczo – gaśniczych.

            W pokazach udział brali strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Olsztynie, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Olsztynie, strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gasniczej nr 3 w Biskupcu oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie i Dobrym Mieście.

Opracował: kpt. Adam Rybicki

Swobodna nad jezioro Limajno, zdjęcia: st. sekc. Radosław Sokołowski

 Dodatkowe informacje: Bezpieczne ferie 2020. Festyn edukacyjny w Swobodnej nad jeź. Limajno

 

Rukławki nad jeziorem Dadaj, zdjęcia: UMiG w Biskupcu

 

07 stycznia 2020r około godz. 8:15, dyżurny Stanowiska Kierowania PSP w Olsztynie otrzymał informację o zdarzeniu w komunikacji drogowej na drodze krajowej nr 51 w miejscowości Barcikowo, gm Dobre Miasto. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej okazało się, że z nieustalonych przyczyn doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych marki Audi, w których podróżowały łącznie cztery osoby, droga w miejscu zdarzenia jest częściowo zablokowana. W jednym z pojazdów pozostaje jedna osoba poszkodowana, trzy znajdują się na zewnątrz.

Działania straży pożarnej obejmowały: zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zabezpieczenie wycieków płynów eksploatacyjnych z uszkodzonych pojazdów, pomoc przy ewakuacji osoby poszkodowanej z pojazdu na noszach ortopedycznych i wsparciu działań ratowników PRM przy udzielaniu pomocy poszkodowanym, usunięciu z pasa drogi uszkodzonych elementów konstrukcyjnych pojazdów, które stwarzały zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby, które po przebadaniu zostały odwiezione do szpitalnego oddziału ratunkowego w Olsztynie.          

W działaniach ratowniczych brały udział trzy Zespoły Ratownictwa Medycznego  oraz cztery zastępy straży pożarnej z OSP Dobre Miasto, OSP Cerkiewnik oraz z JRG 1 KM PSP Olsztyn.  Okoliczności zdarzenia wyjaśnia Policja.

Opracowanie: st. kpt. Kurowski Krzysztof

Zdjęcia: OSP Dobre Miasto

Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach. W kategorii indywidualnej („Osobiste męstwo”) – osobie, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wyróżniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej (może to być osoba pełniąca służbę lub zatrudniona w instytucji realizującej zadania ratownicze); w kategorii instytucjonalnej – przedstawicielowi instytucji, która znacząco wpłynęła swoimi działaniami na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie. Laureatami mogą zostać osoby będące funkcjonariuszami lub pracownikami instytucji, które realizują bezpośrednio, bądź współuczestniczą w realizacji szeroko pojętych zadań ratowniczych (np. w wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR, GOPR).

Kandydatów zgłaszać mogą zarówno osoby, jak i instytucje, w formie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem. Kapituła złożona z 13 członków przyzna statuetkę, będącą miniaturą projektu „Pomnika Sanitariusza”, upamiętniającego medyków poległych w walkach o odzyskanie niepodległości oraz dyplomy honorowe. Nagroda objęta jest patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Dyrektora WIM, tel. 261-817-721, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin konkursu

www.wim.mil.pl/images/Jrybak/20171105Sanitariusz/Sanitariusz_zarzdzenie_nagroda_Animus_Fortis29032017.pdf

Wniosek o nagrodę indywidualną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_indywidualna.pdf

Wniosek o nagrodę instytucjonalną

https://wim.mil.pl/images/Jrybak/20191206Animus/Wniosek_-_kategoria_instytucjonalna.pdf

Opracowanie: Wydział Prezydialny, Gabinet Komendanta Głównego

23 grudnia 2019r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Olsztynie zorganizowano uroczystą zmianę służby, połączoną z wręczeniem czterem strażakom komendy decyzji o przyznaniu nagród pieniężnych. Nagrodami, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak, za wysoki poziom wiedzy specjalistycznej oraz realizowanie zadań związanych z udziałem w specjalistycznej grupie ratowniczej, wyróżnił:

 

st. kpt. Krzysztofa KUROWSKIEGO - zastępcę dowódcy JRG w JRG1 w Olsztynie – SGRCh,

st.asp. Andrzeja HATŁASA - dowódcę sekcji w JRG1 w Olsztynie - SGRCh,

asp. Rafała RYBICKIEGO - dowódcę sekcji w JRG1 w Olsztynie – SGRCh,

ogn. Bartłomieja KŁUJSZO - starszego ratownika w JRG1 w Olsztynie – SGRW.

 

Decyzje o przyznaniu nagród pieniężnych wręczył st.bryg. Michał Kamieniecki Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w asyście st.bryg. Andrzeja Górzyńskiego Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. W uroczystej zmianie służby wziął udział Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski.

 

Tekst na podstawie wypisu z decyzji personalnych i zdjęcia: bryg. Sławomir Filipowicz