Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.

Samochody trafią do jednostek w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich. Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem. Rozstrzygnięcie Bitwy o wozy nastąpi wkrótce, Prezydenta RP wybieramy już 28 czerwca.

W dniu 10 czerwca br. na placu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie odbyła się uroczysta zbiórka w związku z powołaniem na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie mł. bryg. mgr inż. Jarosława Gryciuka. Decyzję o powołaniu na stanowisko Komendanta Miejskiego wręczył Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzki nadbryg. Tomasz Komoszyński.

Na uroczystość przybyli m.in.:

- Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Mazurski przedstawiciel rządu w terenie,

- nadbryg. Tomasz Komoszyński – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

- st. bryg. Michał Kamieniecki – Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

- Ryszard Kuć – Zastępca Prezydenta Olsztyna,

- Joanna Michalska – Wicestarosta powiatu olsztyńskiego,

- insp. Piotr Zabuski – Komendant Miejski Policji w Olsztynie,

- Burmistrzowie i Wójtowie gmin powiatu olsztyńskiego,

- kpt. SG Robert Łachacz - Przedstawiciel Komendanta Placówki Straży Granicznej w Olsztynie,

- Marcin Podliński - Kierownik Działu Bezpieczeństwa Mienia i Zakładowej Straży Pożarnej oraz Prezes Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej Michelin Polska S.A.

- asp. sztab. Tomasz Woliński Przewodniczący ZZS "Florian" przy KM PSP w Olsztynie.

Nowo powołany Komendant Miejski PSP w Olsztynie mł. bryg. Jarosław Gryciuk dotychczas pełnił służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim.

– Chcemy zatrzymać Was w służbie i oferujemy atrakcyjne warunki pracy – powiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. – To ważny sygnał dla doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mają szereg sukcesów na swoim koncie – dodał. Przyjęty dziś (9 czerwca br.) przez Radę Ministrów projekt ustawy dotyczący służb mundurowych wprowadza m.in. świadczenia motywacyjne po 25 latach służby, wzmocnioną ochronę prawną funkcjonariuszy oraz korzystniejsze zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. – Dziś polski rząd zatwierdził i przyjął projekt ustawy o wsparciu służb mundurowych podległych MSWiA. Ten projekt lada moment trafi do Sejmu, będzie szybko procedowany i mam nadzieję, że nowe przepisy prawa wejdą w życie już w sierpniu br. – powiedział szef MSWiA.

Projekt wprowadza prawo funkcjonariuszy do świadczenia motywacyjnego. Jeśli funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej czy Służby Więziennej zamiast odejść na emeryturę zdecyduje się pozostać w służbie, uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie lub po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie. Dodatek motywacyjny będzie powszechny. Świadczenie motywacyjne będzie przysługiwać funkcjonariuszom, którzy uzyskali pozytywną opinię służbową oraz przeciwko którym nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne.

Ochrona prawna funkcjonariuszy, zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop

– Regulujemy też na zasadach bardzo korzystnych dla funkcjonariuszy sprawę ekwiwalentu za zaległe urlopy. Proponujemy również cały szereg rozwiązań odnoszących się do ich ochrony prawnej – powiedział minister Mariusz Kamiński. Zgodnie z projektem ustawy, funkcjonariuszowi będzie przysługiwać zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone. Zmienione zostaną również zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy (za wiek, staż i trudne warunki służby) wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia przysługującego na ostatnio zajmowanym stanowisku.

Dodatkowe zmiany wynikające z ustawy

Projekt ustawy przyjęty przez rząd zmienia i ujednolica zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy. Wprowadza przejrzyste zasady i procedury prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Wzmacnia również prawa funkcjonariuszy, przykładowo funkcjonariusz będzie mógł wnieść sprzeciw od rozmowy dyscyplinującej oraz złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze dyscyplinarnej.

Ujednolicone zostaną także przepisy dotyczące wyżywienia w formacjach mundurowych. Szczegółowo określone zostaną warunki otrzymywania wyżywienia oraz wprowadzona zostanie możliwość przyznawania świadczenia pieniężnego zamiast wyżywienia. Świadczenie pieniężne będzie przyznawane m.in. funkcjonariuszowi za służbę pełnioną na wolnym powietrzu od 1 listopada do 31 marca przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Źródło: MSWiA

Podczas uroczystej zbiórki w dniu 1 czerwca br. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki nadbryg. Tomasz Komoszyński powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie mł. bryg. mgr inż. Jarosławowi Gryciukowi. W uroczystej zbiórce udział wzięła kadra kierownicza KM PSP Olsztyn. mł. bryg. Jarosław Gryciuk dotychczas pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim.

front

W dniach 29-30 maja br. w Komendzie Miejskiej PSP w Olsztyn odbyły się uroczyste zbiórki w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne trzech funkcjonariuszy tutejszej komendy.

Ze służbą w szeregach Państwowej Straży Pożarnej pożegnali się:

mł. bryg. Maciej Karnacewicz – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego,

st. kpt. Zbigniew Marcinkowski – Zastępca Dowódcy JRG nr 3 w Biskupcu,

st. ogn. Dariusz Piotr Trzciński – Dowódca zastępu JRG nr 1 w Olsztynie.

W uroczystych zbiórkach udział wzięli: bryg. Sergiusz Dłuski p.o. Komendant Miejski PSP w Olsztynie, wyznaczeni przedstawiciele wydziałów, dowódcy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz przedstawiciele korpusu służby cywilnej Komendy Miejskiej.

Uroczyste zbiórki rozpoczęły się od złożenia meldunku bryg. Sergiuszowi Dłuskiemu
p.o. Komendantowi Miejskiemu PSP w Olsztynie, oraz odczytaniu przez bezpośrednich przełożonych przebiegu służby poszczególnych funkcjonariuszy.

Po wręczeniu decyzji o zwolnieniu ze służby p.o. Komendant Miejski PSP w Olsztynie skierował do emerytów słowa podziękowania za zaangażowanie, nienaganną wieloletnią służbę oraz wzorową realizację codziennych zadań służbowych.

Dziękujemy za wieloletnią współpracę wszystkim Emerytom i życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz realizacji życiowych pasji.

W dniu 25 maja br. ok godz. 11:24 Dyżurny Stanowiska Kierowania KM PSP w Olsztynie, otrzymał zgłoszenie o pożarze lakierni na terenie fabryki mebli, przy ul. Olsztyńskiej w Dobrym Mieście. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów stwierdzono, że: pożarem objęty jest odcinek instalacji wyciągowej lakierni, zagrożona jest pozostała część hali produkcyjnej, prowadzona jest ewakuacja pracowników. Pracownicy zakładu prowadzą działania gaśnicze przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, jedna osoba poszkodowana- mężczyzna, z oparzeniami kończyny górnej, przebywa na zewnątrz hali. Działania straży pożarnej polegały na wprowadzeniu i podaniu dwóch prądów gaśniczych wody w natarciu do wnętrza hali produkcyjnej, na dach budynku celem ograniczenia rozwoju pożaru oraz jego ugaszenia, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu, oddymieniu zadymionej części hali przy pomocy wentylatorów oddymiających, przeprowadzeniu prac rozbiórkowych nadpalonych elementów instalacji, części dachu oraz dogaszeniu pojedynczych ognisk pożaru.
W wyniku zdarzenia poszkodowany został jeden z pracowników zakładu, spaleniu uległa część instalacji wyciągowej oraz ocieplenia dachu przy wyciągu. Uratowano pozostałą część hali produkcyjnej i lakierni.
W działaniach ratowniczo – gaśniczych brało udział łączne 14 zastępów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Jednostek Ratowniczo Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz Grupa Operacyjną z KM PSP Olsztyn.

Rozpoczął się kolejny sezon palności w lasach, który był poprzedzony corocznymi przygotowaniami służb państwowych. Przedstawiciele poszczególnych nadleśnictw we współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie opracowali i uzgodnili dokumentację pn. Sposób postępowania na wypadek powstania pożaru lasu. Najważniejszymi zagadnieniami weryfikowanymi przez funkcjonariuszy wydziału kontrolno – rozpoznawczego, pozostają niezmiennie źródła wody do gaszenia pożaru lasu oraz stan dojazdów pożarowych. Tendencja polegająca na rezygnacji z wyznaczania hydrantów zewnętrznych do ochrony obszarów leśnych sprawiła, że wskazano kolejne stanowiska czerpania wody wykorzystujące naturalne źródła wody. Poszczególne nadleśnictwa naszego powiatu wykonują nowe stanowiska wody nad zbiornikami i ciekami w lasach, a jednocześnie wskazują istniejące punkty poboru wody, które można wykorzystać do celów gaśniczych. Bardzo dobrym przykładem wykorzystania istniejącej infrastruktury jest wskazywanie zbiorników retencyjnych na terenach leśnych oraz źródeł wody, które w normalnym stanie funkcjonowania zasilają w wodę szkółki leśne. Jest to idealny przykład wykorzystania własnych zasobów do ochrony lasu. Dodatkowym źródłem wody, które jest wskazywane są stawy wiejskie, należące do poszczególnych gmin naszego powiatu. Nie posiadają one zazwyczaj infrastruktury w postaci przewodów ssawnych, ale przy spełnieniu minimalnych wymagań są, jak najbardziej właściwe do ochrony obszarów leśnych. W tym miejscu należy nadmienić, że w wyniku współpracy samorządu z leśnikami, w miejscowości Piotraszewo, został wykonany punkt czerpania wody wyposażony w stanowisko czerpania wody oraz studnię z przewodem ssawnym. Powstała zatem infrastruktura chroniąca zarówno mieszkańców wsi, jak okoliczne lasy.

W obecnej chwili trwają czynności mające na celu, jak najszersze rozpoznanie operacyjne terenów leśnych przy użyciu samochodów gaśniczych. Na terenie powiatu olsztyńskiego zewidencjonowano ponad 70 stanowisk czerpania wody przewidzianych do tego celu. Prowadzone wspólnie z leśnikami działania zapewnią optymalne przygotowanie do prowadzenia ewentualnych działań gaśniczych.

Opracowanie: mł. bryg. Maciej Karnacewicz

Zdjęcia: KM PSP Olsztyn

W dniu 4 maja 2020r. w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie odbyły się uroczyste zbiórki z okazji Dnia Strażaka podczas których odczytano wyciągi z postanowień o przyznaniu odznaczeń, wyróżnień i awansów w stopniach służbowych. W okolicznościowym wystąpieniu p.o. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski złożył życzenia strażakom i pracownikom cywilnym Komendy oraz podziękował za zaangażowanie w służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu olsztyńskiego.

Wykaz awansów i odznaczeń:

1) Postanowieniem nr 2/OP/2020 z dnia 21 kwietnia 2020r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Złotą Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymali:

- bryg. w st.spocz. Jarosław Przybułowski

2) Postanowieniem nr 2/OP/2020 z dnia 21 kwietnia 2020r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Srebrną Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymali:

- asp.sztab. Mariusz Dowgiałło JRG 3

3) Rozkazem Personalnym nr 384/kadr/20 z dnia 7 kwietnia 2020r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień młodszego brygadiera otrzymał:

- st. kpt. Łukasz Jasiński

4) Rozkazem Personalnym nr 382/kadr/20 z dnia 7 kwietnia 2020r. Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień starszego kapitana otrzymał:

- kpt. Zbigniew Marcinkowski, JRG 3
- kpt. Sebastian Dziadkiewicz. JRG 1

5) Rozkazem Personalnym nr 382/kadr/20 z dnia 7 kwietnia 2020r. Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień kapitana otrzymał:

- mł.kpt. Cezary Bolczak, JRG 2
- mł.kpt. Łukasz Jędrzejewski. JRG 2

6) Rozkazem Personalnym nr 387/kadr/20 z dnia 7 kwietnia 2020r. Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji stopień młodszego kapitana otrzymał:

- asp. Mariusz Kałamarski, KM

7) Rozkazem Personalnym nr 1/2020 z dnia 15 kwietnia 2020r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej stopień aspiranta sztabowego otrzymał:

- st. asp. Robert Osenkowski. JRG 2

8) Rozkazem Personalnym nr 1/2020 z dnia 15 kwietnia 2020r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej stopień starszego aspiranta otrzymał:

- asp. Sebastian Połubiejko, JRG 1
- asp. Artur Serafin. JRG 1

9) Rozkazem Personalnym nr 1/2020 z dnia 15 kwietnia 2020r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej stopień aspiranta otrzymał:

- mł. asp. Adrian Baumann, JRG 3
- mł. asp. Radosław Krupa, KM
- mł.asp. Andrzej Malinowski, JRG 3
- mł. asp. Łukasz Matysiak, KM
- mł. asp. Tomasz Tylus, JRG 3 ,
- mł.asp. Przemysław Wąsiewski. JRG 1

10) Rozkazem Personalnym nr 11.2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. Warmińsko Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, stopień starszego ogniomistrza otrzymał:

- ogn. Sławomir Grynko, JRG 2
- ogn. Przemysław Kamiński, JRG 2
- ogn. Leszek Kołakowski JRG 3
- ogn. Michał Końpa JRG 1
- ogn. Jarosław Kuczyński, JRG 2
- ogn. Przemysław Pawelec, JRG 1
- ogn. Arkadiusz Plezia, JRG 2
- ogn. Adam Witek. JRG 3

11) Rozkazem Personalnym nr 11.2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. Warmińsko Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej stopień ogniomistrza otrzymał:

- mł. ogn. Waldemar Brzeziński, JRG 3
- mł. ogn. Michał Gąsiorek JRG 2
- mł.ogn. Marek Kalinowski, KM
- mł. ogn. Wojciech Kłodawski, JRG 1
- mł. ogn. Łukasz Kurowski, KM
- mł. ogn. Maciej Moszczyński, JRG 3
- mł. ogn. Grzegorz Nowak, JRG 3
- mł. ogn. Adam Pietruszka, JRG 1
- mł. ogn. Jacek Zygiel, JRG 2
- mł. ogn. Arkadiusz Żebrowski, JRG 3

12) Rozkazem Personalnym nr 11.2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. Warmińsko Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej stopień młodszego ogniomistrza otrzymał:

- st. sekc. Sebastian Baumann, JRG 1
- st. sekc. Damian Burdyn, JRG 3
- st. sekc. Łukasz Fijałkowski, JRG 1
- st. sekc. Paweł Gabiec, JRG 3
- st. sekc. Jan Gabryś, JRG 1
- st. sekc. Marek Gniadek, JRG 1
- st. sekc. Paweł Greifenberg, JRG 1
- st. sekc. Franciszek Jabłoński, JRG 1
- st. sekc. Dawid Lorkowski, JRG 1
- st. sekc. Marcin Majewski, JRG 3
- st. sekc. Wojciech Prusiński, JRG 1
- st. sekc. Piotr Rutkowski, KM
- st. sekc. Michał Sadowski, JRG 2
- st. sekc. Radosław Sokołowski, JRG 2
- st.sekc. Paweł Wołoszyn. JRG 1

13) Rozkazem Personalnym nr 13.2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. Warmińsko Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej stopień sekcyjnego otrzymał:

- st.str. Dawid Kobyliński, JRG 1
- st.str. Błażej Sławiński, JRG 1
- st.str. Kacper Witkowski, KM
- st.str. Michał Zglinicki. JRG 1

14) Rozkazami Personalnymi nr 4-18.2020 z dnia 22 kwietnia 2020r. Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, stopień starszego strażaka otrzymał:
- str. Mateusz Banaszek, JRG 1
- str. Kamil Brokos, JRG 1
- str. Paweł Dąbrowski, JRG 1
- str. Marek Hajduk, JRG 1
- str. Tomasz Jackiewicz, JRG 1
- str. Michał Kopeć, JRG 1
- str. Przemysław Koszela, JRG 1
- str. Dawid Kowalczyk JRG 1
- str. Mateusz Kuzia, JRG 3
- str. Mateusz Załęski, JRG 1
- str. Tomasz Pisarski, JRG 1
- str. Mateusz Przytuła, JRG 1
- str. Anna Raczkowska, KM
- str. Krystian Sęk, JRG 1
- str. Paweł Surożyński. JRG 1

15) Decyzją 616-14-16/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r. Komendanta Głównego PSP nagrodą pieniężną wyróżniony został:

- st.kpt. Zbigniew Marcinkowski, JRG 3

16) Decyzją WK.125.7.2.2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nagrodami pieniężnymi wyróżnieni zostali:

- mł.bryg. Łukasz Jasiński, KM
- st.ogn. Karol Król, JRG 1
- st.asp. Dariusz Trzciński, JRG 2
- asp. Robert Semeniuk. JRG 3

20) Podziękowania za ofiarną służbę i serdeczne życzenia strażacy KM PSP w Olsztynie otrzymali również od:

- Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy,
- MSWiA - Mariusza Kamińskiego,
- Komendanta Głównego PSP - nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka,
- Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego,
- Prezydenta Olsztyna – Piotra Grzymowicza,
- Starosty Olsztyńskiego - Andrzeja Abako,
- Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie insp. Piotra Zabuskiego.

Opracowanie: mł. bryg. Łukasz Jasiński, bryg. Sławomir Filipowicz

Zdjęcia: mł. kpt. Mariusz Kałamarski, mł. asp. Michał Pawlus

W dniu 2 maja 2019r. w trzech Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zorganizowano uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystości podczas których wprowadzano flagę na maszt, poprowadzili dowódcy zmian.

Tekst: mł.asp. Michał Pawlus,

Zdjęcia: KM PSP Olsztyn    

O Fladze ….

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto państwowe, ustanowione w 2004r. ustawą Sejmu RP, które ma propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które wielokrotnie na przestrzeni wieków podlegały zmianie. Oficjalny wygląd polskiej flagi został ustalony podczas Sejmu Królestwa Polskiego w 1831r a w prawie państwowym zatwierdzono go w roku 1919.

Polska flaga składa się z dwóch pasów: białego i czerwonego. Górny pas, (biały) reprezentuje Orła Białego, dolny (czerwony) to tło herbu. Biel oznacza tu czystość, lojalność i szlachetność. Czerwień symbolizuje takie wartości jak dzielność, poświęcenie i waleczność. Kolory Flagi Polskiej nierozerwalnie związane były z dziejami historycznymi naszego narodu. Te przyjęte przez Sejm RP barwy rozpowszechniły się bardzo szybko i towarzyszą Polakom we wszystkich ważnych dla nas wydarzeniach.