Materiały pirotechniczne są mieszaninami substancji utleniających i palnych, które w połączeniu z różnymi substancjami dodatkowymi dają określony efekt (cieplny, świetlny, barwny, dymny, dźwiękowy, odrzutowy) w wyniku spalania. 
Spalanie niektórych materiałów pirotechnicznych może w odpowiednich warunkach przejść w wybuch. W związku z powyższymi cechami mogą być one zaliczane do materiałów wybuchowych.

Większość wyrobów pirotechnicznych jest wrażliwa na płomień, wysoką temperaturę, oraz bodźce mechaniczne Stwarzają przez to poważne niebezpieczeństwo, nawet przy prawidłowym obchodzeniu się z nimi. Niestety niektóre z nich produkowane są jako zabawki dla dzieci. Rokrocznie media donoszą o wypadkach związanych z nieodpowiednim bądź nieostrożnym używaniem środków pirotechnicznych. 
Skoro używanie materiałów pirotechnicznych jest nieuniknione, należy zatem przetrzegać pewnych zasad, które pozwolą na ich bezpieczne używanie. 
Materiałów pirotechnicznych mógą używać tylko osoby dorosłe, ściśle stosując się do załączonych instrukcji. Niewłaściwa obsługa może doprowadzić np. do wybuchu w rękach i poważnych oparzeń. 
Nie wolno używać materiałów pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkniętych, gdyż wypuszczony fajerwerk będzie odbijał się od ścian i może dojść do zapalenia włosów lub garderoby, a wybuch może również spowodować uszkodzenie słuchu. Używać ich można tylko i wyłącznie na otwartej przestrzeni. 
Nie wolno wypuszczać fajerwerków z okien i balkonów, gdyż istnieję duże prawdopodobieństwo, że mogą wpaść do naszego mieszkania lub sąsiadów i spowodować panikę bądź pożar. Z tych samych względów nie wolno kierować ich w stronę zabudowań. Wypuszczamy je zawsze na wolną przestrzeń. 
Nie wolno wrzucać petard i fajerwerków w miejsca gdzie przebywają lub mogą przebywać ludzie. 
Nie wolno rzucać petard i fajerwerków na samochody, stacje paliw i zbiorniki z płynami łatwopalnymi.

Wszyscy musimy pamiętać, że środki pirotechniczne są materiałami wybuchowymi o dużej temperaturze palenia się i dużym polu rażenia w momencie wybuchu. Wypuszczając petardę lub inny fajerwerk trzeba przewidzieć tor lotu i miejsce upadku. Bawiąc się tak niebezpieczną zabawką, bierzemy na siebie odpowiedzialność za szkody, które może ona wyrządzić.

źródło:"Jak postępować w razie pożaru? Jak zapobiegać pożarom?Poradnik"-Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań"Razem Bezpieczniej", KM PSP w Płocku, Warszawa 2007

Wieloletnie statystyki dotyczące pożarów w rolnictwie, a w szczególności w indywidualnych gospodarstwach rolnych, wskazują iż powstające pożary niosą ze sobą duże straty w mieniu i dobytku, najczęściej prowadzą do całkowitego zniszczenia zabudowy zagrodowej. Osoby odpowiedzialne za pracę sprzętu, maszyn i pojazdów przy zbiorze płodów rolnych obowiązane są zapewnić bezpieczeństwo pożarowe tych prac. 

Podczas mechanicznego zbioru płodów rolnych należy używać silników elektrycznych o odpowiednim stopniu ochrony a zastosowany układ  napędowy powinien być ustawiony w odległości nie mniejszej niż m od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej. Silniki spalinowe należy ustawiać na podłożu niepalnym, z urządzeniem wydechowym zabezpieczonym przed wylotem iskier, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej. Paliwa niezbędne do pracy tych urządzeń należy przechowywać w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego, stertowania i tym podobnych prac.

Nie wolno używać otwartego ognia i palić tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego, stertowania itp. Miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania należy wyposażyć w sprawny podręczny sprzęt gaśniczy oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania przerw hamujących rozprzestrzenianie się pożaru np. pług do zaorania ziemi pomiędzy miejscem pożaru, a obszarem na który pożar mógłby się przenieść. Miejsca omiotów niezależnie od wymaganego sprzętu należy wyposażyć w beczkę z wodą O pojemności min. 200 1 z wiadrem lub w inny podobny sprzęt.

Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami nie może przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3. 
Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości - od budynków wykonanych z materiałów: 
a) palnych -30 m, 
b) niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym -20 m, 
c) od dróg publicznych i torów kolejowych -30 ni, 
d) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia -30m, 
e) od lasów i terenów zadrzewionych - 100 m, 
f) między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe -30m,


Wokół stert i stogów należy zachować powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych. 
Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. 
W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich wewnętrzną temperaturę.

Zabronione jest wypalanie roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie dzikich - zarośli i trzcin. Dopuszczalne jest wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach w odległości większej niż 100 m od zabudowań, miejsc ustawienia stert i stogów, lasów oraz zboża na pniu jedynie w przypadku zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania oraz w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu drogowym. Szczegółowe zasady wykonywania wypalania słomy i pozostałości roślinnych ustalają organy samorządu terytorialnego w uzgodnieniu z właściwrym miejscowo komendantem PSP.

źródło:"Jak postępować w razie pożaru? Jak zapobiegać pożarom?Poradnik"-Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań"Razem Bezpieczniej", KM PSP w Płocku, Warszawa 2007

Pod pojęciem prac niebezpiecznych pożarowo rozumiemy wszelkie prace nie przewidziane instrukcją technologiczną lub prowadzone poza wyznaczonymi na stałe do tego celu miejscami, takie jak prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia (np. spawanie, podgrzewanie smoły) prowadzone wewnątrz obiektu lub na przyległym do niego terenie, a także wszelkie prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem. Przed przystąpieniem do takich prac właściciel lub użytkownik obiektu oraz wykonawca prac są zobowiązani ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym prace będą wykonywane oraz ustalić rodzaj przedsięwzięć zapobiegających ewentualnym zagrożeniom, a także wskazać osoby odpowiedzialne, za zabezpieczenie miejsca prac zarówno przed, w „toku prac jak i po ich żakończeniu, oraz zapoznanie osób wykonujących prace z zasadami zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo należy przestrzegać następujących zasad: 

  • materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych należy zabezpieczyć przed zapaleniem,
  • prace niebezpieczne pożarowo wykonywanę w strefach zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo zapalnych cieczy lub palnych gazów, mogą być prowadzone wyłącznie wtedy gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości,
  • w miejscu wykonywania prac powinien znajdować się sprzęt gaśniczy umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru,
  • po zakończeniu prac należy poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane oraz rejony przyległe,
  • prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, natomiast sprzęt używany do wykonywania prac powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru,
  • butle ze sprężonymi gazami mogą znajdować się na terenie obiektu wyłącznie w okresie prac (spawania) i pod stałym nadzorem, a w przypadku prowadzenia prac spawania na wysokości, butle z gazem należy ustawiać poza rejonem bezpośredniego oddziaływania spadających rozprysków.

Przy rozgrzewaniu smoły i innych podobnych materiałów należy przestrzegać niżej wymienionych zasad: 

  • smoła lub inny materiał mogą być rozgrzewane za pomocą otwartego ognia w odległości me mniejszej niż m od budynków i składowisk materiałów palnych,
  • podgrzewanie smoły lub innego materiału jest dopuszczalne na dachu o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanym obiekcie, a w pozostałych przypadkach, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze.

Szczegółowe zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo, jak również warunki uzyskania zezwolenia na ich przeprowadzenie, określa w odrębnej instrukcji właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu (obowiązek ten nie dotyczy jednorodzinnych domów mieszkalnych) - zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo mogą być jednym z elementów opracowywanej dla obiektu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

źródło:"Jak postępować w razie pożaru? Jak zapobiegać pożarom?Poradnik"-Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań"Razem Bezpieczniej", KM PSP w Płocku, Warszawa 2007