- Jesteśmy spokrewnieni służbą z tymi, którzy zapłacili najwyższą cenę za to, żeby Polska mogła być wolna – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas inauguracji ogólnopolskiej zbiórki krwi „SpoKREWnieni służbą”.

 

W ramach tej akcji funkcjonariusze służb podległych MSWiA, w hołdzie Żołnierzom Wyklętym, oddają krew chorym i ofiarom wypadków.

Akcja została zainaugurowana 1 marca w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ta data została wybrana nieprzypadkowo. To święto państwowe ustanowione na cześć żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy przelewali krew w obronie niepodległości Polski. Stawiali oni opór sowietyzacji i podporządkowaniu Ojczyzny Związkowi Radzieckiemu. – Jesteśmy spokrewnieni służbą z tymi, którzy zapłacili najwyższą cenę za to, żeby Polska mogła być wolna. Dlatego dziś w czasach pokoju oddajemy hołd Żołnierzom Wyklętym, ale także staramy się pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują – chorym i ofiarom wypadków - powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji.

Przed budynkiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji krew oddawali policjanci, strażacy, strażnicy graniczni oraz funkcjonariusze BOR. Szef MSWiA zaznaczył, że zbiórka krwi jest akcją ogólnopolską i choć zainicjowali ją funkcjonariusze, to może w niej wziąć udział każdy. - Zachęcam wszystkich do udziału w akcji „SpoKREWnieni służbą”. Akcja ma charakter otwarty. Oddawanie krwi to przekazywanie daru życia – podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

Ogólnopolska zbiórka krwi „SpoKREWnieni służbą” odbywa się pod patronatem szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka na terenie całej Polski. Krew będzie można oddawać podczas akcji w każdym województwie przez cały marzec. – Dziś krew można oddać przed siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz przed Komendami Wojewódzkimi Policji w Krakowie i w Gdańsku. Najbliższe zbiórki w ramach naszej akcji to też m.in. zbiórka w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie już w ten piątek. I tak przez cały marzec w całej Polsce – zapowiedział minister.

Funkcjonariusze służb podległych MSWiA oddają krew od lat. Z własnej inicjatywy pomagają chorym i potrzebującym. W każdej ze służb działają kluby honorowych dawców krwi. Na przykład „Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Głównej Straży Granicznej” istnieje od 5 lat.

Źródło: MSWiA
Zdjęcia: st. kpt. Małgorzata Romanowska, Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

 

W dniu 17 lutego 2017r. w Urzędzie Miejskim w Biskupcu odbyła się narada podsumowująca działalność komendy w 2016 roku.

W naradzie wzięli udział:
Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie, bryg. Michał Kamieniecki,

Starosta Olsztyński Prezes ZOP ZOSP RP w Olsztynie, Małgorzata Chyziak,
Wiceprezydent Olsztyna, Jarosław Marek Słoma,

Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie, Jarosław Lipiński,

Komendant Miejski Policji w Olsztynie, insp. Piotr Zabuski,

Burmistrz Biskupca, Kamil Kozłowski,

Burmistrz Barczewa, Lech Jan Nitkowski

Burmistrz Dobrego Miasta, Stanisław Grzegorz Trzaskowski,

Burmistrz Jezioran, Leszek Boczkowski,                                                                  

Wójt Gminy Świątki, Sławomir Kowalczyk,

Wójt Gminy Jonkowo, Wojciech Giecko                                          

Zastępca Wójta Gminy Kolno sekretarz UG, Monika Wadowska,  

Zastępca Wójta Gminy Dywity sekretarz UG, Daniel Zadworny,    

Przewodniczący ZZS Florian, asp. Piotr Rochowicz.

Podsumowanie działalności komendy poprzedzone zostało uroczystym otwarciem wyremontowanego placu manewrowego JRG 3 w Biskupcu. Odczytany został rys historyczny Straży Pożarnej w Biskupcu, z uwzględnieniem prowadzonych prac związanych z przebudową placu. W ramach wykonanych prac budowlanych położono ponad 1200 m2 kostki betonowej wraz z podbudową. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 150 000 zł.

Uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia placu dokonali:

Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie, bryg.  Kamieniecki

Starosta Olsztyński, Małgorzata Chyziak

Burmistrz Biskupca, Kamil Kozłowski

Komendant Miejski PSP w Olsztynie, bryg. Andrzej Górzyński


Dalsza część uroczystości nastąpiła w Urzędzie Miejskim w Biskupcu. Podczas spotkania komendant przedstawił zagadnienia obejmujące działalność komendy w roku 2016, w którym na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego wystąpiło 3464 zdarzeń. To spadek o 132 interwencje w porównaniu z 2015r. tj. o 3,67%. 

W roku ubiegłym komenda otrzymała z Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie narzędzia i sprzęt na kwotę 92 465,70 zł, w tym:

 • armatura wodno-pianowa (lance gaśnicze, węże gaśnicze),
 • meble biurowe, wyposażenie pomieszczeń biurowych,
 • sprzęt dla grupy wodno – nurkowej (maski, komputery, kompasy, liny komunikacyjne),
 • sprzęt dla grupy wysokościowej,
 • sprzęt z zakresu ratownictwa technicznego (zawiesia pasowe, gwoździarka),
 • sprzęt z zakresu ratownictwa chemicznego (maski podciśnieniowe, łączność podhełmowa).

Majątek zakupiony przez KM PSP w Olsztynie za kwotę 119 442,24 zł, w tym:

 • doposażenie kontenerów specjalnych,
 • wyposażenie wydziałów i JRG podległych KM PSP w Olsztynie (sprzęt biurowy, informatyczny, wyposażenie pomieszczeń,
 • wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej (sprzęt dla SGRW, SGRW-N,
  SG R-Chem armatura wodno pianowa, sprzęt łączności, odzież ochronna).

W 2016r. realizowane były remonty budowlane na kwotę 76 194 zł we wszystkich budynkach komendy, m.in.:

 • remont pomieszczenia biurowego: zmiana układu pomieszczenia, prace wyburzeniowe, połączenie dwóch pomieszczeń wymiana podłóg, prace remontowe ścian, wymiana instalacji elektrycznej;
 • remont garażu JRG 2: prace wykończeniowe;
 • remont warsztatu JRG 1: remont powierzchni ścian i sufitów, prace malarskie i wykończeniowe;
 • remont pomieszczenia wypoczynku JRG 1: remont powierzchni ścian i sufitów, prace malarskie i wykończeniowe;
 • remont instalacji elektrycznej w garażu JRG 2:  wymiana przestarzałej, energochłonnej instalacji elektrycznej;
 • remont instalacji elektrycznej garażu nr 2 JRG 3: wymiana przestarzałej, energochłonnej instalacji elektrycznej

Po wystąpieniu głos zabrali:

Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie, bryg. Michał Kamieniecki,

Starosta Olsztyński, Małgorzata Chyziak,
Wiceprezydent Olsztyna, Jarosław Marek Słoma,

Burmistrz Biskupca, Kamil Kozłowski,

Burmistrz Barczewa, Lech Jan Nitkowski

Burmistrz Dobrego Miasta, Stanisław Grzegorz Trzaskowski,

Burmistrz Jezioran, Leszek Boczkowski,                                                                  

Wójt Gminy Świątki, Sławomir Kowalczyk,                                     

Zastępca Wójta Gminy Kolno sekretarz UG, Monika Wadowska,  

Zastępca Wójta Gminy Dywity sekretarz UG, Daniel Zadworny.    

Po raz kolejny dziękuję Wszystkim, dzięki którym mogliśmy w roku 2016 realizować nałożone na naszą formację ustawowe zadania. Dziękuję tym, którzy wspomagali nasze działania, szczególnie w aspekcie finansowym.

Dziękuję władzom samorządowym, Prezydentowi Olsztyna, Staroście Olsztyńskiemu, Burmistrzom i Wójtom gmin powiatu olsztyńskiego oraz wszystkim radnym (Olsztyna, powiatu i gmin) za wszelki wkład, wpływający na rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dziękuję wszystkim strażakom komendy, pracownikom cywilnym a także strażakom ochotniczych straży pożarnych powiatu olsztyńskiego, za wysiłek, służbę i zaangażowanie w działania, przez co możliwa była obsługa 3464 zdarzeń.

                                                                                               

                                                                                                               bryg. Andrzej Górzyński
                                                                                     Komendant Miejski
                                                                                   Państwowej Straży Pożarnej
                                                                                       w Olsztynie

W dniu 22 lutego 2017r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zorganizowano spotkanie z przedstawicielami zarządców nieruchomości gmin powiatu olsztyńskiego.

W ramach wykładu rozmawiano o bezpiecznej eksploatacji instalacji i przewodów kominowych oraz zagrożeniach związanych z niewłaściwą realizacją ustawowych zadań. Podczas spotkania podniesiono zagrożenia związane z tlenkiem węgla, jego właściwościach fizykochemicznych, sposobie oddziaływania gazu na organizm ludzki, obowiązkach właścicieli i zarządców obiektów w zakresie konserwacji trzonów kominowych, instalacji wentylacyjnych. Podkreślono znaczenie instalowania w miejscu usytuowania urządzenia ogrzewczego czujek tlenku węgla oraz czujek dymu.

Rozmawiano także o ilościach zdarzeń związanych z ekspozycją tlenku węgla i ofiarach śmiertelnych w latach 2014-2017 na terenie powiatu olsztyńskiego. Omówiono także zakres kominiarskich czynności kontrolnych. Wspominano o odpowiedzialności prawnej za niewykonywanie nałożonych przez obowiązujące przepisy konkretnych obowiązków.  

Program spotkania przewidywał następującą tematykę:

Zagrożenia dla życia człowieka wynikające z eksploatacji urządzeń grzewczych i przewodów spalinowych.

Przedstawiciel KM PSP Olsztyn

Osoby poszkodowane a tlenek węgla w działaniach ratowniczych KM PSP w Olsztynie w latach 2014-2017

Przedstawiciel KM PSP Olsztyn

Pożary obiektów mieszkalnych a stwierdzone nieprawidłowości  związane z użytkowaniem, stanem  urządzeń grzewczych, przewodów dymowych i spalinowych w odniesieniu do działań interwencyjnych w latach 2014-2017

Przedstawiciel KM PSP Olsztyn

Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych. Nadzór Zarządcy nad urządzeniami.

Prezes Spółdzielni „Kominiarz”.

Nieprawidłowości występujące w urządzeniach i przewodach spalinowych w ramach działań nadzorczych PINB.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Olsztyn.

W spotkaniu szkoleniowym wzięli udział:

 • V-ce Prezes Krajowej Izby Kominiarzy w Warszawie, Prezes Spółdzielni „Kominiarz” w Olsztynie Pan Jarosław Sawicki,
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna Pan Aleksander Lachowicz,
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Tadeusz Kuczyński a także

25 przedstawicieli niżej wymienionych zarządców nieruchomości z terenu powiatu olsztyńskiego:

 • ABK Sp. z o.o., Lidzbark Warmiński,
 • ADMIN INVEST S.C., Olsztyn,
 • Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny, Olsztyn,
 • Biuro Zarządzania Nieruchomości Zarządzanie wspólnotami Olsztyn,
 • DW-DOM Zarządzanie nieruchomościami s.c. WŁADYSŁAW CHAMERA DARIUSZ OLSZEWSKI, Olsztyn,
 • Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Olsztynku,
 • Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa SM,
 • Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ,
 • Spółdzielnia „Kominiarz” w Olsztynie,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa PERKOZ w Olsztynie,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze - Olsztyn,
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Olsztynku Sp. z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jezioranach,
 • Urząd Miejski w Biskupcu,
 • Urząd Gminy w Dywitach,
 • Urząd Gminy w Stawigudzie,
 • Wspólnota Mieszkaniowa “Kościuszki 25” Jeziorany,
 • Zakład Budynków Komunalnych IV Sp. z o.o., Olsztyn,
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku.

Spotkanie otworzył i podsumował bryg. Andrzej Górzyński Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Dziękujemy za udział.

Opracował:

mł.bryg. Sławomir Filipowicz 

W dniu 19 lutego 2017 r. odbyła się koncentracja gmina jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Barczewo. Głównymi celami i zamierzeniami było zapoznanie się z dostępnym na rynku sprzętem służącym do działań na akwenach wodnych (deska lodowa, suche skafandry wypornościowe i nurkowe, kamizelki asekuracyjne, kołowroty z linami), nauka poprawnego ubierania sprzętu, nauka węzłów ratowniczych, omówienie kolejności i poprawności działań ratowników podczas udzielania pomocy osobom pod którymi załamał się lód. Ćwiczenia odbyły się przy współudziale strażaków PSP wchodzących w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Olsztynie oraz druhów z OSP Barczewo, OSP Barczewko i OSP Bartołty Wielkie. Łącznie uczestniczyło 30 ratowników.

sekc. Michał Pawlus  

 

3 strażaków Komendy Miejskiej PSP W Olsztynie dziś wyruszyło na wyprawę w terminie 17 lutego – 04 marca Kaukaz 2017, której celem jest zimowe zdobycie szczytu Kazbek (5033 m. n.p.m.).

Udział w wyprawie biorą: asp. Michał Paszkowski, mł. asp. Paweł Zapadka, st. asp. Łukasz Prot. Wymienieni jako dwaj ostatni, na co dzień pełnią służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie, zasilając swoim potencjałem osobowym Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego. Asp. Michał Paszkowski pełni służbę w JRG1 w Olsztynie. Wchodzi w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego.

Wyprawa Kaukaz 2017, poza turystycznym walorem, ma na celu przede wszystkim doskonalenie umiejętności alpinistycznych, zdobycie przez jej uczestników doświadczenia wysokogórskiego, które skutecznie wykorzystywać będą podczas codziennej służby. Celem projekt jest także promocja naszej formacji – Państwowej Straży Pożarnej a także naszego regionu Warmii i Mazur. Zebrany zostanie również materiał dokumentacyjny wyprawy w postaci zdjęci i filmów oraz raportu z przebiegu wyprawy.

Kazbek to jeden z najwyższych szczytów Kaukazu (5047 m n.p.m.). Położony jest obok głównej grani Kaukazu, niedaleko granicy z Dagestanem, zamyka od wschodu Kaukaz Wysoki. Góra znana jest ze swej bardzo kapryśnej pogody. Z uwagi na znaczne nachylenie stoków (nawet do 60°) Kazbek jest górą znacznie trudniejszą niż popularny Elbrus.

Strażacy otrzymali wsparcie rzeczowe:

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Prezydenta Olsztyna

Życzymy powodzenia i czekamy na relacje z wyprawy

Opracował

mł.bryg. Sławomir Filipowicz 

Podsumowanie „Noworocznego Powiatowego Konkursu Czad i ogień – obudź czujność 2017”

 

W terminie 09 – 18 stycznia 2017r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zorganizowała „Noworoczny Powiatowy Konkurs Czad i ogień – obudź czujność 2017”.

Warunkiem udziału w konkursie było zalogowanie się na portalu e-learningowym komendy na www.straz.olsztyn.pl, na którym udostępniano materiały edukacyjne. Zwieńczeniem konkursu, był test z wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego zabudowań mieszkalnych, zagrożeń powodowanych przez tlenek węgla, zapobieganiu tym zagrożeniom oraz ocena znajomości zasad udzielania pomocy medycznej. Test zawierał 10 pytań. Oceniano ilość uzyskanych punktów oraz czas wykonania testu. Każdemu z uczestników przypisywana była inna konfiguracja pytań. Uczestnik mógł rozwiązać zadanie testowe jedynie raz.

 

Uczestników konkursu oceniono na podstawie opracowanego regulaminu Noworocznego Powiatowego Konkursu Czad i ogień – obudź czujność 2017, w dniu 19 stycznia 2017r. Oceny dokonywało jury konkursowe.

W konkursie wzięło udział 86 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody, czujki tlenku węgla, ufundowane zostały przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego.

We wręczeniu ufundowanych nagród, dyplomów oraz kalendarzy udział wzięli:

Pan Krzysztof Marciniak – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,

Pan Krzysztof Kisiel – Kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie,

Pani Elżbieta Nowakowska – dyspozytor Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie,

bryg. Andrzej Górzyński – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

 

Opracował

mł.bryg. Sławomir Filipowicz    

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie uprzejmie informuje o rozpoczynającym się konkursie "Czad i Ogień" dostępnym na naszej platformie e-learningowej pod tym linkiem bądź adresem www.straz.olsztyn.pl/konkurs. Prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu jak również instrukcją rejestracji na platformie.

 

UWAGA !!! - mając na uwadze regulamin konkursu "Czad i Ogień" i chęć wyłonienia laureatów z trzech kategorii szkół: podstawowych, gimnazlanych i ponadgimnazjalnych a także najmłodszego uczestnika konkursu, prosimy o weryfikacje w profilu na platformie konkursowej daty urodzenia. W przypadku wystąpienia problemów nazwę użytkownika jak i poprawną datę można wysłać drogą korespondencji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zgłoszenia posiadające niepoprawną datę urodzenia nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu laureatów konkursu.