17 kwietnia 2019 roku, podczas uroczystości na placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, Wiceminister, w obecności Warmińsko-Mazurskiego  Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Bogdana Wierzchowskiego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Pana Artura Chojeckiego, parlamentarzystów, komendantów miejskich i powiatowych PSP woj. warmińsko-mazurskiego oraz zebranych gości wskazał, jak ważną rolę pełnią Ochotnicze Straże Pożarne w przeciwdziałaniu pożarom i innym miejscowym zagrożeniom. Wyraził wielkie uznanie dla pracy strażaków PSP i OSP oraz podziękował za to, że stoją na straży bezpieczeństwa naszego społeczeństwa. Przekazane środki finansowe wpłyną na poprawę jakościową posiadanego sprzętu przez jednostki OSP. Planowane jest zakupienie ok. 480 samochodów dla jednostek OSP w całym kraju, na co przeznaczone zostanie ok. 360 mln zł. Zakup nowych samochodów dla ochotniczych straży pożarnych możliwy jest dzięki wspólnym działaniom polegającym na finansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków własnych samorządów, środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej PSP. Wartość planowanych zakupów w naszym województwie to ok. 17 mln zł. Promesy otrzymały jednostki OSP z powiatów: braniewskiego, elbląskiego, giżyckiego, gołdapskiego, iławskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nowomiejskiego, oleckiego, olsztyńskiego, ostródzkiego, piskiego i węgorzewskiego.

Tekst KW PSP w Olsztynie: kpt. Rafał Melnyk

W 3 jednostkach OSP z terenu powiatu olsztyńskiego, zostaną zakupione nowe samochody ratowniczo-gaśnicze. Promesy na zakup pojazdów otrzymali Prezesi OSP Świątki, OSP Kwiecewo oraz OSP Jeziorany. Za otrzymane środki finansowe, reprezentując wszystkich samorządowców województwa warmińsko-mazurskiego podziękował Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Świątki. W imieniu Prezesów OSP podziękowania złożył dh Henryk Goździcki Komendant Miejsko-Gminny OSP w Jezioranach. Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz zainteresowanych Samorządów.

Tekst i zdjęcia: mł.bryg. Sławomir Filipowicz    

W dniach 1, 2 i 9 kwietnia 2019r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie- Wydział Prawa i Administracji odbyły się zajęcia na temat prewencji społecznej związanej z zagrożeniami życia i zdrowia dla dzieci w wieku 10-14 lat oraz przybliżono pracę strażaka.

Zajęcia odbyły się w ramach Projektu edukacyjnego, którego partnerem jest gmina Olsztyn. Celem programu jest podniesienie kompetencji społecznych, poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez „edurozrywkę/eduzabawę” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zajęcia, w których wykładowcami i instruktorami byli strażacy KM PSP w Olsztynie, prowadzono dla dzieci w wieku 10-14 lat z miejscowości Świątki, Działdowo i Lubomino, łącznie około 60 osób. W ramach zajęć przybliżono tematykę zagrożeń okresu wiosny i lata. W kontekście zagrożeń omówiono bezpieczne zachowania, właściwe reakcje na zagrożenia. Ponadto scharakteryzowano pracę i służbę strażaka Państwowej Straży Pożarnej.

Zajęcia przebiegały w dwóch etapach; część teoretyczna - wykład, prezentacja oraz odpowiadanie na pytania najmłodszych, część praktyczna - pokaz i omówienie sprzętu pożarniczego, niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Scharakteryzowano elementy ubioru strażaka Państwowej Straży Pożarnej.

Tekst/zdjęcia: asp. Sebastian Połubiejko

6 kwietnia 2019 r. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Olsztynie przeprowadzono egzamin pierwszego w tym roku szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP (dla druhen i druhów z gmin: Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztyn, Olsztynek, Purda oraz Stawiguda). Do egzaminu końcowego składającego się z części teoretycznej i praktycznej przystąpiły 23 osoby, w tym trzy kobiety. Egzamin zdały 22 osoby.

Podczas trwającego od 9 lutego 2019 r. szkolenia, przygotowywano strażaków ratowników OSP do bezpiecznego i skutecznego ratowania życia, mienia i środowiska. Druhny i druhowie nabyli niezbędne umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu, które będą wykorzystywane podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Wszystkim członkom OSP, którzy ukończyli szkolenie gratulujemy i życzymy wytrwałości w niesieniu pomocy potrzebującym oraz satysfakcji ze skutecznie prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych.

Tekst i zdjęcia: st.sekc. Radosław Nowosielski

 

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego XXXXII Turnieju Wiedzy Pożarniczej miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego

W dniu 05 kwietnia 2019 roku w sali gimnastycznej Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi przy ul. Mariańskiej 3A w Olsztynie odbyły się eliminacje powiatowe XXXXII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, których organizatorami byli Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Olsztynie. W eliminacjach wzięło udział 48 uczestników, w trzech kategoriach wiekowych.

Na podstawie turnieju wyłoniono następujących laureatów:

I grupa wiekowa

 1. Kornel Janiuk - Gietrzwałd
 2. Martyna Kiljańska - Jonkowo        
 3. Antonina Milewska - Biskupiec

II grupa wiekowa

 1. Eliza Płotnikowa - Olsztynek
 2. Eryk Żegliński - Olsztyn
 3. Alicja Banaszek - Węgój

III grupa wiekowa

 1. Krystian Kurowski - Olsztyn
 2. Bartłomiej Horoszko - Biskupiec
 3. Filip Czerwiński - Olsztyn

Najlepsi uczestnicy z każdej z kategorii wiekowych wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 26 kwietnia br. w Ostródzie.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszego zgłębiania wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej.

Tekst: mł.asp. Łukasz Matysiak

Zdjęcia: asp. Krzysztof Parfinowicz

W dniu 3 kwietnia o godzinie 14:24 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Biesowo, gm. Biskupiec.

Do zdarzenia Dyżurny SK KM Olsztyn zadysponował dwa zastępy z JRG 3 Biskupiec oraz 9 zastępów OSP. Ze względu na brak obsady 4 zastępy OSP nie wyjechały do działań.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, KDR stwierdził, że na całej długości kalenicy wydostaje się dym oraz płomienie. Pożarem objęta jest część dachu, tzw. „kukułka”. W chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów, budynek samodzielnie opuściły trzy osoby dorosłe, które nie zgłaszały żadnych dolegliwości. Nie potwierdzono obecności innych osób.

Działania Straży Pożarnej polegały na wprowadzeniu dwóch prądów wody w natarciu i ugaszeniu pożaru. Już po kilkunastu minutach prowadzenia przez ratowników działań, pożar w obrębie części dachu „kukułki” nie rozprzestrzeniał. W kolejnej fazie działań dokonano częściowej rozbiórki nadpalonej konstrukcji dachu, dogaszeniu zarzewi ognia, zabezpieczeniu połaci dachu folią dostarczoną przez przedstawiciela Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego gminy Biskupiec, przewietrzeniu budynku, sprawdzeniu kamerą termowizyjną ewentualnych zagrożeń pożarowych oraz detektorem wielogazowym obecności tlenku węgla.

W działaniach bezpośredni udział brało 5 zastępów, a jeden zastęp OSP stacjonował na terenie JRG 3 Biskupiec jako odwód taktyczny, na wypadek powstania zagrożenia w innym miejscu rejonu operacyjnego działania JRG3 w Biskupcu.

Opracowanie: kpt. Adam Rybicki

Zdjęcia: kpt. Zbigniew Marcinkowski 

Kontrole nadleśnictw powiatu olsztyńskiego w zakresie opracowanych sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lasu.

W związku ze zbliżającym się sezonem palności w lasach, funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, prowadzili intensywne czynności kontrolne związane z weryfikacją „sposobów postępowania na wypadek pożaru lasu”, poszczególnych nadleśnictw. Szczególny nacisk został położony na sprawdzenie źródeł wody do celów przeciwpożarowych oraz na weryfikację stanu dojazdów pożarowych.

W trakcie kontroli, główny nacisk położono na wskazanie alternatywnego rozwiązania, dla istniejących możliwości hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych na obszarach wiejskich, do zabezpieczenia obszarów leśnych. W toku wspólnych ustaleń wskazywane i wspólnie omówione były miejsca, w których można wykonać stanowiska czerpania wody nad stawami, jeziorami i rzekami. Posiadany przez funkcjonariuszy tutejszej komendy sprzęt, służący do pomiaru wydajności wodnej oraz przeprowadzona weryfikacja intensywności podawania wody, wskazał, że hydranty zewnętrzne na wiejskich sieciach wodociągowych nie zawsze zapewniają odpowiednie parametry wody do gaszenia pożarów w lasach. Zaletą naturalnych źródeł wody jest ich prawie nieograniczony zasób, a położenie bezpośrednio przy oddziałach leśnych umożliwia skuteczną organizację działań ratowniczych.

Razem z nadejściem wiosny, ruszyły prace ziemne prowadzone przez leśników, związane z modernizacją stanowisk czerpania wody do celów przeciwpożarowych. Prace w tym zakresie wykonano między innymi w Nadleśnictwie Wipsowo w tym w Leśnictwach: Dłużek, Lamkowo, Ramsowo, Zagajnik.

Źródła wody do celów przeciwpożarowych w lasach są systematycznie wykorzystywane do ćwiczeń praktycznych, przez strażaków wszystkich JRG, naszej komendy a także strażaków ochotników powiatu olsztyńskiego.

Opracował: mł.bryg. Maciej Karnacewicz,

foto: mł.bryg. Jarosław Ciemiński, kpt. Adam Rybicki 

Zapraszamy do pobierania materiałów ze strony Stop Pożarom Traw przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej: 

Eliminacje grupy zachodniej do XX Mistrzostw Strażaków Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Piłce Siatkowej – Gietrzwałd 2019.

W dniu 15 marca 2019r. na obiekcie Gimnazjum w Gietrzwałdzie, Komenda Miejska PSP w Olsztynie, we współpracy z Wójtem Gminy Gietrzwałd Panem Janem Kasprowiczem oraz dyrekcją szkoły, zorganizowała eliminacje grupy zachodniej do XX Mistrzostw Strażaków Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Piłce Siatkowej.

W zawodach udział wzięli strażacy

- w grupie C:

KP PSP Lidzbark Warmiński,

KP PSP Nidzica

KP PSP Bartoszyce,

 1. miejsce w tej grupie, z zapewnionym awansem do rozgrywek finałowych zajęli zawodnicy KP PSP Lidzbark Warmiński uzyskując 6 pkt.
 2. miejsce w tej grupie, z zapewnionym awansem do rozgrywek finałowych zajęli zawodnicy KP PSP Nidzica uzyskując 3 pkt.
 3. miejsce zajęli zawodnicy KP PSP w Bartoszycach.

- w grupie D:

KP PSP Ostróda,

KM PSP Elbląg

KP PSP Działdowo,

KM PSP Olsztyn,

 1. miejsce w tej grupie, z zapewnionym awansem do rozgrywek finałowych zajęli zawodnicy KP PSP Ostróda uzyskując 9 pkt,
 2. miejsce w tej grupie z zapewnionym miejsce w finale rozgrywek zajęli zawodnicy KM PSP Elbląg uzyskując 6 pkt,
 3. miejsce zajęli zawodnicy KP PSP w Działdowie,
 4. miejsce zajęli zawodnicy KM PSP w Olsztynie.

Dyplomy za awanse do grupy finałowej rozgrywek oraz za udział w zawodach, wręczył bryg. Sergiusz Dłuski Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Gietrzwałd Panu Janowi Kasprowiczowi oraz Dyrekcji Szkoły za udostępnienie obiektu i stworzenie warunków do zorganizowania turnieju. Przy okazji organizacji zawodów mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń, ale również budowania pozytywnych więzi ludzkich w duchu sportowej rywalizacji.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom

Opracował: mł.bryg. Sławomir Filipowicz