17 kwietnia 2019 roku, podczas uroczystości na placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, Wiceminister, w obecności Warmińsko-Mazurskiego  Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Bogdana Wierzchowskiego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Pana Artura Chojeckiego, parlamentarzystów, komendantów miejskich i powiatowych PSP woj. warmińsko-mazurskiego oraz zebranych gości wskazał, jak ważną rolę pełnią Ochotnicze Straże Pożarne w przeciwdziałaniu pożarom i innym miejscowym zagrożeniom. Wyraził wielkie uznanie dla pracy strażaków PSP i OSP oraz podziękował za to, że stoją na straży bezpieczeństwa naszego społeczeństwa. Przekazane środki finansowe wpłyną na poprawę jakościową posiadanego sprzętu przez jednostki OSP. Planowane jest zakupienie ok. 480 samochodów dla jednostek OSP w całym kraju, na co przeznaczone zostanie ok. 360 mln zł. Zakup nowych samochodów dla ochotniczych straży pożarnych możliwy jest dzięki wspólnym działaniom polegającym na finansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków własnych samorządów, środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej PSP. Wartość planowanych zakupów w naszym województwie to ok. 17 mln zł. Promesy otrzymały jednostki OSP z powiatów: braniewskiego, elbląskiego, giżyckiego, gołdapskiego, iławskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nowomiejskiego, oleckiego, olsztyńskiego, ostródzkiego, piskiego i węgorzewskiego.

Tekst KW PSP w Olsztynie: kpt. Rafał Melnyk

W 3 jednostkach OSP z terenu powiatu olsztyńskiego, zostaną zakupione nowe samochody ratowniczo-gaśnicze. Promesy na zakup pojazdów otrzymali Prezesi OSP Świątki, OSP Kwiecewo oraz OSP Jeziorany. Za otrzymane środki finansowe, reprezentując wszystkich samorządowców województwa warmińsko-mazurskiego podziękował Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Świątki. W imieniu Prezesów OSP podziękowania złożył dh Henryk Goździcki Komendant Miejsko-Gminny OSP w Jezioranach. Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz zainteresowanych Samorządów.

Tekst i zdjęcia: mł.bryg. Sławomir Filipowicz    

W dniach 1, 2 i 9 kwietnia 2019r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie- Wydział Prawa i Administracji odbyły się zajęcia na temat prewencji społecznej związanej z zagrożeniami życia i zdrowia dla dzieci w wieku 10-14 lat oraz przybliżono pracę strażaka.

Zajęcia odbyły się w ramach Projektu edukacyjnego, którego partnerem jest gmina Olsztyn. Celem programu jest podniesienie kompetencji społecznych, poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez „edurozrywkę/eduzabawę” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zajęcia, w których wykładowcami i instruktorami byli strażacy KM PSP w Olsztynie, prowadzono dla dzieci w wieku 10-14 lat z miejscowości Świątki, Działdowo i Lubomino, łącznie około 60 osób. W ramach zajęć przybliżono tematykę zagrożeń okresu wiosny i lata. W kontekście zagrożeń omówiono bezpieczne zachowania, właściwe reakcje na zagrożenia. Ponadto scharakteryzowano pracę i służbę strażaka Państwowej Straży Pożarnej.

Zajęcia przebiegały w dwóch etapach; część teoretyczna - wykład, prezentacja oraz odpowiadanie na pytania najmłodszych, część praktyczna - pokaz i omówienie sprzętu pożarniczego, niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Scharakteryzowano elementy ubioru strażaka Państwowej Straży Pożarnej.

Tekst/zdjęcia: asp. Sebastian Połubiejko