W dniu 12 sierpnia 2019r. Komendant Miejski Państwowej Straży pożarnej w Olsztynie st.bryg. Andrzej Górzyński, wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Barczewo Panem Andrzejem Maciejewskim, dh Marcinem Waśniewskim Prezesem OSP w Barczewku oraz dh Jackiem Jackiewiczem Naczelnikiem OSP w Barczewku, podpisał porozumienie o włączeniu OSP w Barczewku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W dokumencie intencyjnym określono obowiązki, kryteria i uprawnienia każdej ze stron dotyczące: obszaru działania OSP Barczewko, ilości pojazdów i rodzaju sprzętu specjalistycznego stanowiącego wyposażenia jednostki, zasad dysponowania na potrzeby systemu oraz stanu liczebnego członków czynnych, celem zabezpieczenia zdolności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

W roku 2019 jest to pierwsza jednostka OSP z terenu powiatu olsztyńskiego, która poprzez własną aktywność spełniła kryteria włączenia do KSRG. Decyzję w przedmiotowym zakresie podejmie, na wniosek Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Sławomir Filipowicz